Publikasjoner

2020
Denne rapporten presenterer noe av arbeidet som er gjennomført i forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass og dokumenterer de potensielle klimabelastningene og klimanytten knyttet til produktene og tjenestene som leveres av Den Magiske Fabrikken: biodrivstoff, biogjødsel, bio-CO2 til veksthus, behandling av matavfall og behandling av husdyrgjødsel. Målsetningen med rapporten er samtidig å bidra til en økt forståelse av […]
2020
The article entitled Life cycle sustainability assessment of a novel slaughter concept is now published online in the Journal of Cleaner Production. It presents a Life Cycle Sustainability Assessment study of an innovative slaughter concept, i.e., the Meat Factory Cell, a semi-automated system with human-robot interaction, as compared to a Conventional Slaughter and Cutting Process. A case […]
2020
Denne rapporten er en delrapport i Mulighetsstudiet CCS-klynga på Øra, og det jobbes videre med leveransepakkene i prosjektet. Rapporten dokumenterer status for bruksområder og modenhet ved CCU, samt status for bruk av LCA-metodikk for både CCS og CCU. Det er gjennomført en systematisk litteraturstudie, som omfatter flere kilder/databaser, bl.a. Google Scholar og Scopus, som grunnlag for utvelgelse […]
2020
På oppdrag fra Miljødirektoratet har PlanMiljø og Østfoldforskning gjennomført en kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge. Denne skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i Norge og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt […]
2019
Denne rapporten er en oppsummering av et treukers prosjekt knyttet til matdonasjon og arbeid med matsvinn i norske kommuner. Prosjektet er utført av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med prosjektet har vært å vurdere virkemidler for å øke andelen overskuddsmat som går til matdonasjon, samt å undersøke hva som gjøres i norske kommuner for […]
2019
Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et ettårig prosjekt som er gjennomført i samarbeid mellom Østfoldforskning, Norges Bondelag og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratets klima- og energiprogram. I første del av prosjektet ble råstoffgrunnlaget, gjødselbehov og synergier mellom sektorer kartlagt, og dette er presentert […]
2019
This report summarizes the work on establishing the average environmental impact of production of protein food consumed in Norway using the LCA (Life Cycle Assessment) method. The study is a part of Work Package 1 in the research project FoodProFuture (“Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods” ), a four year project […]
2019
Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 danner referansebanen. Partene i […]
2019
This study is part of the Re-Invest project and aims to assess the greenhouse gas emissions of a considered number of both renewable and non-renewable electricity generation technologies over a life cycle perspective. The considered technologies are the following: Renewable electricity generation Wind power Photovoltaic power Concentrated Solar Power Hydropower Wave power Tidal power Geothermal […]
2019
Hensikten med studien er å dokumentere potensialet byggemetodene til MH Arctic har for å være en framtidsrettet løsning med lave klimagassutslipp. Dette skal danne grunnlaget for videre forsknings- og utviklingsarbeid for løsningene til MH Arctic. Studien har blitt gjennomført ved bruk av livsløpsvurdering og ved å sammenligne denne løsningen med oppføring av et tilsvarende passivhus […]
2019
Østfoldforskning har på oppdrag for Miljødirektoratet v/Ingvild Byskov gjort analyser med formålet å få frem mer detaljert kunnskap om de unge forbrukerne. Målet med analysene har vært å identifisere mulige målrettede virkemidler som kan rette seg direkte mot de forbrukerne som har forholdsvis høy matsvinnmengde. Analysene tar utgangspunkt i resultater fra forbrukerundersøkelser gjennomført i 2017, […]
2019
Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som utføres av Norges Bondelag, Østfoldforskning og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert gjennom Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram. Rapporten presenterer en kartlegging som er gjort i første del av prosjektet, der hensikten har vært å få en geografisk oversikt over […]
2019
This study compares malodour in refreshed recycled plastics with virgin materials and attempts to evaluate the refreshment process for recyclates. Broad agreement with previous analytical tests was found by human panels for evaluating the odor of recycled and virgin plastics. Very long refreshment times are necessary to render recycled plastics effectively odourless, although significant odour […]
2019
Som en del av arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering i Norge, dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Grønt Punkt Norge med Emballasjeforeningen som prosjektleder. Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektene. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for ti utvalgte bransjer samt 25 av de største næringsmiddelindustribedriftene målt i innrapportert emballasjebruk (tonn) fra 2011 til 2018. Handlekurvprosjektet er en […]
2019
Denne rapporten beskriver resultatene fra en studie der det er utarbeidet klimagassberegninger av alternative bæresystemer for kontorbygninger der hovedmaterialene var KL-tre (krysslim-tre) og prefabrikkert betong I studien er det gjennomført teoretiske beregninger av fossile klimagassutslipp fra materialproduksjon og transport til potensielle kontorbygg av tre eller betong på 4, 8 og 16 etasjer. Rapporten viser hvor […]
2019
Se EPDen hos EPD-Norge.
Se EPD på EPD-Norges sider.
2019
In 1998 Ostfold Research performed a comprehensive LCA study of electricity from 8 Norwegian hydropower stations, including the distribution net and losses by distribution on high and low voltage, respectively (Vold et al., 1998). Emissions from inundation of land were not included due to limited research. At that time, no PCR was available for hydroelectricity. […]
2019
Borregaard would like to increase its internal knowledge on how to handle biogenic CO2 in future LCA-EPD studies. This state-of-the art study regarding the biogenic carbon and biogenic CO2 is carried out in parallel with the competitor analysis of lignin against other products
2019
With colleagues from OsloMet, Ellen-Marie Forsberg has published an article in Journal of Responsible Innovation about the implementation of Responsible Research and Innovation (RRI) in the Research Council of Norway (RCN). For the RCN’s RRI approach, the concept of learning is important, and this perspective piece discusses how the conceptualization of RRI as learning challenges […]