For å oppnå et bærekraftig samfunn er det viktig å forvalte jordens ressurser på en god og effektiv måte, og å redusere avfallsmengdene. Dette inkluderer å beholde flest mulig materialer lengst mulig i kretsløpet, samtidig som miljøskadelige stoffer håndteres på en forsvarlig måte. Vår forskning på gjenvinningssystemer og utnyttelse av avfallsressurser har blitt aktualisert gjennom økt fokus på sirkulærøkonomi og nasjonale målsetninger om reduserte avfallsmengder og økt grad av materialgjenvinning.

Vi har gjennom flere tiår gjennomført et bredt spekter av prosjekter for kommuner, renovasjonsselskaper, avfallsbehandlere, materialselskap og myndigheter. Vi har utviklet en rekke modeller for beregning av miljø- og ressurseffektivitet for avfallshåndtering og utnyttelse av avfallsressurser. Resultatene fra analysene har gitt innspill til forbedringer i verdikjeden og til politikkutforming og politiske beslutninger både på regionalt og nasjonalt nivå. Modellene inkluderer plast, papp, papir, tekstiler, matavfall og glass- og metallemballasje, farlig avfall, og elektrisk og elektronisk avfall.

NORSUS jobber også med CCS-verdikjeder for CO2-utslipp fra energigjenvinning av avfall og prosessindustri, og med industriell symbiose for best mulig utnyttelse av material- og energiressurser på tvers av bedrifter og virksomheter innenfor et geografisk område.