Om livsløpsvurdering – LCA (Life Cycle Assessment)

En LCA er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt eller produktsystem fra uttak av råvarer i naturen til produktet avhendes og ender som avfall eller ressurser til nye produkter (fra «vugge til grav» eller «vugge til vugge»). Det er ikke bare selve materialet i produktet eller produktsystemet som undersøkes, men også alle materialer og energikilder som brukes til produksjon, transport, og vedlikehold. Gjennom livsløpsvurderingen av et produkt får man informasjon om hvilke miljøproblemer som er de viktigste og hvor i livsløpet disse oppstår. Resultatene brukes til produktutvikling, miljøvennlig innkjøp eller utforming av politikk, for eksempel ved valg av alternative produkter eller systemer for avfallshåndtering. LCA er knyttet til utvikling og dokumentasjon tilpasset et lavutslippssamfunn og en sirkulær økonomi. Noen kaller LCA for livsløpsanalyse, og ikke livsløpsvurdering, men det er bare ulike navn på samme metode.

Resultatene fra en LCA kan også uttrykkes gjennom en miljødeklarasjon (EPD – Environmental Product Declaration), som presenterer et produkts miljøegenskaper på en standardisert måte. EPD er spesielt etterspurt i byggenæringen som grunnlag for innkjøpskriterier, men etterspørres i stadig økende omfang også av andre bransjer.
 
Ved siden av de mer tradisjonelle miljørettede livsløpsvurderingene, er det utviklet metoder for å inkludere samfunnsmessige og økonomiske aspekter i LCA. Disse betegnes S-LCA (Social Life Cycle Assessment) og LCC (Life Cycle Costing). Til sammen utgjør disse integrerte LCA- tilnærminger, kalt Life Cycle Sustainability Assessments, hvor flere bærekraftdimensjoner undersøkes samtidig.

LCA har fire trinn, som som regel alle er med i LCA-prosjekter: å definere mål og omfang (goal and scope), inventarmodellering (inventory analysis), vurdering av påvirkning (impact assessment), og tolkning. Se mer om disse trinnene her: https://norsus.no/de-ulike-trinnene-i-lca-og-hvordan-norsus-jobber-med-disse/.

Livsløpsvurderinger er sentrale for utvikling av bærekraftige produkter og tjenester, og utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for nærings- og samfunnsutvikling der det stilles krav til miljø- og ressursforbedringer. Life Cycle Management innebærer å anvende LCA og livsløpstenkning generelt inn i virksomheters strategi og utviklingsprosesser.

Se vår fine tegnefilm om LCA:

Hør vår seniorforsker Hanne Lerche Raadal fortelle om LCA i podkasten Energi og Klima.  

I podkasten får du høre mer om dette: 

  • hvordan LCA benyttes til å dokumentere miljøfotavtrykk 
  • hvorfor dette er viktig 
  • hvordan bedrifter kan etterspørre miljødokumentasjon 
  • om kjøp av klimakvoter påvirker livsløpsanalyser 
  • hvordan du kan bruke Opprinnelsesgarantier i miljødokumentasjon