Biogass representerer en behandlingsmåte for slam fra renseanlegg og organisk avfall fra husholdninger og industri, samtidig som det er en produksjonsprosess for elektrisitet, varme, biodrivstoff, kompost, biogjødsel eller jordforbedringsprodukter. Bruk av husdyrgjødsel i biogassproduksjon er dessuten identifisert som et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslippene i landbruket.

NORSUS har de siste ti årene ledet flere langsiktige forskningsprosjekter om biogass og utviklet modeller for og kunnskap om beregning av miljø- og ressurseffektivitet for verdikjeder med biogass, i samarbeid med andre sentrale forskningsmiljøer. Vi har også utviklet økonomimodeller for ulike aktører i verdikjeden for biogass. Disse brukes for å vurdere innretning av virkemidler for økonomisk bærekraftige verdikjeder for biogass med størst mulig miljø- og ressurseffektivitet.

Vår forskning innenfor biogass har gitt kunnskap om ressursgrunnlaget for biogass, innspill til forbedring av eksisterende og etablering av nye anlegg og verdikjeder, og har dannet grunnlag for politikkutforming både på regionalt og nasjonalt nivå.