Matsvinn er nyttbare deler av mat, produsert for mennesker, som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter slaktes eller høstes.

Bærekraftige verdikjeder for mat forutsetter at den maten som blir produsert blir spist opp fremfor å ende opp som matsvinn og bli avfall. FN har beregnet at ca. 1/3 av all mat som produseres i verden blir kastet, og at 25% av all mat som kastes vil kunne brødfø de menneskene som sulter i dag. Dette er problematisk både fra et etisk og miljømessig perspektiv ettersom matproduksjon medfører betydelige miljø- og ressursbelastninger.

Matsvinn står høyt på den politiske agendaen, der FNs bærekraftsmål 12.3 handler om å halvere matsvinnet innen 2030, i tråd med Norges bransjeavtale for redusert matsvinn.

NORSUS jobber mye med analyser av mengder og sammensetning av matsvinn, studier av forbrukeradferd og årsaker til at mat kastes. Resultatene gir økt kunnskap og grunnlag for forebygging av matsvinn i alle deler av verdikjeden.

DEL DETTE

KOORDINATOR