Fagområdet har fokus på å vurdere miljøpåvirkningene og ressurseffektiviteten av en byggevare eller et byggverk gjennom hele livsløpet, helt fra råvareuttak, gjennom produksjon og bruk og til avhending av byggevaren eller byggverket (LCA).

Denne kunnskapen blir igjen benyttet til å fremme nye metoder for produktforbedring og prosessforbedring i byggenæringen som bidrar til å utvikle sirkulær økonomi for bedrifter. En byggevares miljøprestasjon – miljødeklarasjon (EPD) – er etterspurt i byggenæringen.  Vi bidrar til utvikling av EPDer og utvikling av EPDer til bruk i BIM.

Vi deltar også aktivt i europeisk og internasjonal standardisering av metodikk for utvikling av EPD og digitalisering av disse.

Gjennom utredninger og evalueringer gis det innspill til politikkutforming innen bygnings- og næringspolitikk.  Gjennom vår forskning skal vi bidra til å tydeliggjøre hvordan byggenæringen kan utformes strategier innen ‘det grønne skiftet’ og sikre at politikkutforming styrker næringslivets sirkulær økonomi.

En stor del av miljø- og ressursutfordringene for byggenæringen er knyttet til produksjonen av byggevarer. Byggevarer produseres industrielt og krever ressurser i form av energi og råvarer. I tillegg bidrar transport av byggevarer betydelig til klimagassutslippene knyttet til byggenæringen. Bruk av mer bærekraftige byggematerialer og byggevarer vil ha stor betydning for å redusere utslipp og minimere avfall fra byggevaresektoren gjennom hele byggets levetid.

Byggevareprodusenter har arbeidet kontinuerlig med forbedring av miljø- og ressursprofilen for sine produkter, der NORSUS siden begynnelsen av 1990-tallet har bidratt med dokumentasjon gjennom LCA og miljødeklarasjoner (EPD) i mange viktige prosjekter for næringen. Det stilles i dag krav fra mange aktører om dokumentasjon av miljø- og ressursegenskapene til byggematerialer og byggevarer over deres livsløp. Byggevareprodusentene har vært pådrivere i utviklingen av miljødeklarasjoner (EPD) sammen med NORSUS.

Det står sentralt i vår forskning at miljødeklarasjoner inngår i helhetlige modeller for miljøvurdering av byggverk.

DEL DETTE

KOORDINATOR