Aktuelt

31.03.2021

NORSUS har vært prosjektleder for et nordisk prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Arbeidsgruppen for Sirkulærøkonomi, der det metodiske grunnlaget for og definisjoner av matavfall/matsvinn har blitt kartlagt i de nordiske landene i en rapport som er blitt publisert på hjemmesiden til Nordisk Ministerråd i dag. Rapporten beskriver metodikk for, organisering av og omfanget av kartlegging i de nordiske landene, sammen med hvordan matavfall og matsvinn er definert som grunnlag for arbeidet. Bakgrunnen er EUs nye krav til rapportering av matavfall som iverksettes fra 2020, og der systemene som er valgt i de nordiske landene er vurdert opp mot kravene i EU-reguleringen.

I tillegg inneholder rapporten en gjennomgang av erfaringer med forebygging av matsvinn i husholdningene og i dagligvarehandelen i de nordiske landene. Rapporten er skrevet av Ole Jørgen Hanssen og Kjersti Prestrud fra NORSUS, Karin Östergren fra RISE og Tova Andersson fra IVL i Sverige, Hanna Hartikainen fra LUKE i Finland og Mads Werge fra PlanMiljø i Danmark. Rapporten kan lastes ned her.

22.03.2021

15. mars 2021 fikk NORSUS gleden av å arrangere et LCA-seminar for Miljødirektoratets Seksjon for avfall og gjenvinning. Målet med seminaret var å gi deltagerne økt forståelse for hva LCA (Life Cycle Assessment, eller livsløpsvurderinger på norsk) er, og hvordan dette kan brukes og relateres til sirkulærøkonomi generelt og avfallssystemer spesielt. I løpet av seminaret var vi inne på det metodiske grunnlaget og relaterte standarder og hvordan resultatene presenteres for ulike miljøpåvirkningskategorier. Det ble lagt vekt på at LCA kan forstås både som en filosofi, som en metode og som resultater.  

Sirkulær økonomi vil i økende grad representere multifunksjonelle systemer og tverrsektorielle verdikjeder, sammenlignet med lineær økonomi. Dette medfører blant annet at flere produktsystemer vil ha felles prosesser og det må avgjøres om de miljømessige byrdene og fordelene skal fordeles mellom disse eller om man skal se på helheten.  Dette er det mulig å modellere ved hjelp av LCA og verdikjedebetraktninger, som grunnlag for politikkutforming, utvikling og miljødokumentasjon av nye systemer, og som grunnlag for måltall og indikatorer. Seminaret ble avsluttet med diskusjoner rundt hvordan Miljødirektoratet kan øke bruken av LCA i både innkjøpsammenheng og som grunnlag for klima- og miljøstrategi. Ingunn Dale Samset, sjefingeniør i Seksjon for avfall og gjenvinning, avsluttet seminaret med å takke for interessante presentasjoner og gode diskusjoner. 

19.03.2021

NORSUS-forskere har den siste tiden være gjester i flere podkaster for å fortelle om vår forskning og spisskompetanse. Her kan du lære om hva som er mest klima- og miljøvennlig av vannkraft, vindkraft og solkraft, hvorfor LCA er viktig for å dokumentere miljøbelastninger fra vugge til grav og om nudging, atferdsendring og forskningsbehov. Sjekk listen og lenker under for mer info.

Bilde: Øverst til høyre Ingunn Saur Modal, nederst til venstre Hanne Lerche Raadal og nederst til høyre Mona Nilsen

Podkast om elektrisitetsproduksjon og miljø 

Kva er mest klima- og miljøvennleg av vasskraft, vindkraft og solkraft? Og bør ein bruke fleire indikatorar enn klima når ein samanliknar? Forskningssjef Hanne Lerche Raadal og seniorforskar Ingunn Saur Modahl har vore på besøk i podkasten Fornybaren https://www.energinorge.no/fornybaren/nyhetssaker/fornybaren-presenterer-livssyklusanalyser/ 

Her fortel dei om fallgruver, smarte tiltak og kvifor norsk vasskraft har så låg klimabelastning samanlikna med vasskraft i mange andre land. 

Podkast om hvorfor LCA er viktig for å dokumentere miljøbelastninger fra vugge til grav 

En livsløpsanalyse – eller Life Cycle Assessment – er en metode for å få oversikt og dokumentere miljøfotavtrykk for nær sagt hva det skal være, og der hele verdikjeden er inkludert, forklarer vår forskningssjef Hanne Lerche Raadal i podkasten Energi og Klima https://energiogklima.no/podkast/kjop-av-klimakvoter-gir-ikke-bedre-resultat-i-livslopsanalyser/  

I podkasten får du høre mer om dette: 

 • hvordan LCA benyttes til å dokumentere miljøfotavtrykk 
 • hvorfor dette er viktig 
 • hvordan bedrifter kan etterspørre miljødokumentasjon 
 • om kjøp av klimakvoter påvirker livsløpsanalyser 
 • hvordan du kan bruke Opprinnelsesgarantier i miljødokumentasjon 

Podkast om nudging, forskningsformidling og forskningsbehov innenfor sirkulærøkonomi og atferd

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt støter man på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. I podkasten får du høre mer om nudging, kommunikasjon og forskningsbehov. Seniorrådgiver Mona Nilsen har vært på besøk i podcasten Sirkulér https://shows.acast.com/sirkuler/episodes/mona-nilsen-nudging. I dialog med Nancy Strand reflekterer de sammen om nudging, atferdsendring og forskningsbehov. 

17.03.2021

I januar og februar ansatte NORSUS to nye seniorforskere; Anna Woodhouse og Anna Furberg.

Begge er bosatt i Sverige og arbeider for tiden hjemmefra.

Anna Woodhouse har både doktorgrad og post doc fra Harper Adams University i Storbritannia om bærekraftig plantebiologi. Før hun begynte i NORSUS har hun jobbet 10 år i RISE (Research Institutes of Sweden). Anna har lang erfaring knyttet til miljøanalyser av matproduksjon og hun fokuserer på bærekraftig landbruk og bærekraftig bearbeiding av landbruksråvarer.

Anna Furberg har mastergrad og doktorgrad fra Chalmers University of Technology. Doktorgraden handlet om miljø-, ressurs- og helseeffektsvurderinger knyttet til harde materialer, ved bruk av livsløpsanalyser (LCA) og materialstrømsanalyser (MFA). Hennes forskningsinteresser ligger innenfor miljøsystemanalyse og utvikling av metoder, som LCA, og å bidra til kunnskap som kan lede samfunnet mot en bærekraftig fremtid.

03.03.2021

NORSUS er forskningspartner i et FORREGION forprosjekt som har tittelen «Sosial innovasjon og arbeidsplassutvikling med Eventyrlige folk!- Hvordan kan analyser og verktøy for bærekraft benyttes innen sosialt entreprenørskap?».

Prosjektansvarlig er CUBE8 Impact AS .

Eventyrlige folk! er et pilotprosjekt for en nyetablert lokal arena for sosial innovasjon med fokus på arbeidsplassutvikling i Fredrikstad kommune. Målgruppen er ungdom og unge mennesker, flyktninger og innvandrere under 30 år som står utenfor arbeidslivet.

NORSUS skal bidra i prosjektet med å definere faktorer for hvordan man kan måle bærekraftig sosialt entreprenørskap. Dette skal gjøres ved benyttelse av metodikkene Social LCA og Social Organizational LCA. Videre skal det basert på dette arbeidet utarbeides et forslag til forretningsmodeller for bærekraftig sosialt entreprenørskap som kan benyttes av senteret og bedriftene som knyttes til dette.

Prosjektet startet opp i februar 2021.

17.02.2021

16. februar forsvarte Gaylord Kabongo Booto sin doktorgradsavhandling «Using life cycle thinking approach to support environmental sustainability in big linear infrastructure projects” ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.  

Doktorgradsavhandlingen benytter livssyklustilnærming for miljøoptimalisering i store infrastrukturprosjekter. Modellen som er utviklet kan brukes i tidlig designfase for eksempel for veikonstruksjoner. Arbeidet er finansiert gjennom Statens vegvesens prosjekt Ferjefri E39 innenfor delområdet klima og miljø. Som følge av koronasituasjonen, ble avhandlingen forsvart digitalt.  

Gaylord holdt en utmerket presentasjon etterfulgt av en interessant diskusjon mellom ham og opponentene.  

Professor Rolf André Bohne, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for bygg- og miljøteknikk, har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet, mens Professor Helge Brattebø, Institutt for energi og prosessteknikk, og Professor Tore Haavaldsen, Institutt for bygg- og miljøteknikk, har vært biveiledere

Følgende opponenter var utnevnt: 

 1. Professor Arpad Horvath, University of California, Berkeley, USA 
 1. Førsteamanuensis Florian Gschösser, Leopold-Franzens University, Innsbruck, Østerrike 

Førsteamanuensis Albert Lau, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU, var utnevnt til administrator for komiteen og professor Inge Hoff ved samme institutt var medadministrator. 

Vi gir våre stolte gratulasjoner til Gaylord – Dr. Booto! 

01.02.2021

NORSUS’ forskningssjef Hanne Lerche Raadal tiltrådte 1.1.2021 som Førsteamanuensis II ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Hun skal undervise i fagene FORN220 (Livsløpsvurderinger – miljøeffekter av energi- og avfallssystemer) og FORN350 (Ressurser i kretsløp – bærekraftig forvaltning av avfallsressurser), samt bistå med veiledning av mastergradsoppgaver.

Gjennom denne ansettelsen, vil NORSUS nå ha 2 ansatte med deltidsstillinger på NMBU (MINA) da Ole Jørgen Hanssen fortsetter sitt engasjement som Professor II ved fakultetet. Han har vært ansatt på NMBU siden 2010, og har vært sentral i oppbyggingen av fagene på NMBU som omhandler livsløpsvurderinger (LCA) og bærekraftig forvaltning av avfallsressurser, som han også har undervist i frem til nå. Han fortsetter nå sitt arbeid ved fakultet med hovedfokus på veiledning av mastergradsoppgaver. Utover dette, har flere av NORSUS’ forskere over lengre tid vært engasjert som gjesteforelesere ved NMBU, både ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) og Fakultet for biovitenskap (BIOVIT, noe de vil fortsette med. Dette gjelder Aina Elstad Stensgård, Ellen Soldal, Kari-Anne Lyng, Lars Tellnes, Simon Saxegård, Hanne Lerche Raadal og Erik Svanes. Dessuten har våre forskere Andreas Brekke, Cecilia Askham og Hanne Lerche Raadal bidratt som sensorer i ulike fag og masteroppgaver.

NORSUS ser på samarbeidet med NMBU som svært verdifullt da det bidrar til å knytte fagmiljøene sterkere sammen. Dette styrker mulighetene både for rekruttering av gode kandidater i forskerstillinger hos NORSUS og for ytterligere økt samarbeid i utvikling av nye forskningsprosjekter.

29.01.2021

NORSUS leser med interesse saken om hundeposer hos NRK, og deler bekymringen til Thor Kamfjord om at forbrukeren villedes av hundeposer som markedsføres som miljøvennlige.

NORSUS har tidligere satt fokus på nedbrytbarplast som en miljøskadelig blindvei i en artikkel i Aftenposten Viten der vi presiserer at både funksjon og helhetlig perspektiv er helt sentralt for en miljømessig rangering av ulike plastmaterialer. Dette kan gjøres ved bruk av livsløpsmetodikk (LCA; Life Cycle Assessment) og må da inkludere fremstilling av råvarene, enten de er biobaserte eller fossile, all transport, foredling og produksjon, samt bruk og avfallshåndtering/resirkulering etter at plasten har oppfylt sin funksjon

Resirkulert plast er sannsynligvis den beste miljøløsning, som Kamfjord sier. Bruk av resirkulert plast er et godt miljøvalg fordi slik plast gir nytteverdi minst to ganger før den forbrennes sammen med restavfall. Og hundeposen skal i restavfallet, både av helse- og miljømessige årsaker, noe som ble poengtert i NRK-saken

21.01.2021

Det reviderte EU-rammedirektivet for avfall fra 2018 inkluderer et krav om separat innsamling av tekstiler i medlemslandene innen 1. januar 2025. Endringen i direktivet omfatter også ambisiøse mål for tilrettelegging for gjenbruk og gjenvinning av kommunalt avfall. I den sammenheng er også tekstiler relevante. Direktivet er ikke tatt inn i EØS-avtalen, men Miljødirektoratet legger til grunn at det vil skje, og at Norge derfor må oppfylle de relevante kravene. Å ha oppdatert informasjon og kunnskap om hva som skjer med brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge og hvorfor, er et viktig første skritt mot en norsk implementering. Hva som skjer med klær og tekstiler som ikke blir solgt er også av interesse.

På bakgrunn av dette har PlanMiljø og NORSUS på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge. Kartleggingen som er gjennomført skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i Norge og for å vurdere aktuelle virkemidler for økt materialgjenvinning.

Kartleggingen har vært ledet av David Watson (PlanMilljø (DK)), med Steffen Trzepacz som prosjektmedarbeider fra PlanMiljø, og Synnøve Rubach og Fredrik Moltu Johnsen fra NORSUS.

Studien er blitt gjennomført med bruk av tilgjengelige data for import, eksport og produksjon av nye tekstiler, eksport av brukte tekstiler, og andeler av tekstiler i blandet husholdningsavfall, supplert med innsamling av primærdata og informasjon. Det ble også samlet inn data gjennom spørreundersøkelser som ble sendt ut til innsamlere av brukte tekstiler, kommunale avfallsselskaper, klesforhandlere og internasjonale grossister og gjenvinnere av tekstiler.

Kartleggingen viser:

 • Stabilt forbruk av nye tekstiler: Det norske forbruket av klær og hjemmetekstiler har ligget stabilt på rundt 80.000 tonn (15 kg per person) det siste tiåret, og en økende andel av dette anskaffes gjennom nettkjøp.
 • Separat innsamling av brukte tekstiler er økende: Innsamlingen av brukte tekstiler fra private husholdninger har økt med mer enn 50 % mellom 2011 og 2018.
 • Mesteparten av de innsamlede brukte tekstilene blir eksportert for sortering, gjenbruk og gjenvinning i andre land97 % av de brukte tekstilene som ble samlet inn i Norge ble eksportert for detaljert sortering, gjenbruk og gjenvinning i andre land.
 • Tekstiler som ikke blir solgt resirkuleres i noen grad: Norske forhandlere sitter igjen med minst 700 tonn årlig, og potensielt mye mer, av klær og tekstiler som ikke blir solgt og som dermed må avhendes. 45 % av detaljistene oppgir at de donerer minst noe av dette til veldedige organisasjoner for gjenbruk.
 • Mer enn halvparten av de brukte tekstilene ender opp i restavfallet: Til tross for en økning på 50 % i innsamlingen av brukte tekstiler siden 2010, antas minst halvparten av tekstilene som forbrukes av norske husholdninger å ende i restavfallet og dermed gå til forbrenning.
 • De globale gjenbruks- og resirkuleringsmarkedene er mettede: Markedet for ikke-gjenbrukbare tekstiler og gjenbrukbare tekstiler av lavere kvalitet viser allerede tegn til metning. Dette er drevet av en økende tilbudsside, mens etterspørselen er stabil.

Rapporten tar også for seg barrierer for tekstil-til-tekstil-gjenvinning, hva som skal til for å oppnå økt grad av sirkulær økonomi og redusert forbruk av nye tekstiler samt hvordan man kan redusere risikoen for mikrofiberforurensning. I tillegg pekes det på at det er et arbeid å gjøre med å forbedre datainnsamling knyttet til gjenbruk og gjenvinning for brukte tekstiler og tekstilavfall.

Se også NRK TV Sløsesjokket, episode 2: https://tv.nrk.no/…/sloese…/sesong/1/episode/2/avspiller  

22.12.2020

Har du doktorgrad med fokus på LCA, sirkulær økonomi eller verdikjedeanalyser? NORSUS ønsker seg en ny kollega for vårt viktige arbeid med å skape kunnskapsgrunnlag for bærekraft. Du vil være i et kollektivt orientert fagmiljø av 26 engasjerte, flinke og hyggelige forskere på alle nivåer, med prosjekter som spenner fra kortere oppdragsforskningsprosjekter for industrien, til forskningsrådsfinansierte anvendte prosjekter og til flerårige EU-prosjekter. Hovedkontoret er i Fredrikstad, med et prosjektkontor i Oslo. Ta gjerne kontakt for en prat!

Se annonsen her