Aktuelt

23.11.2020

Kjøttets tilstand 2020 er Animalia sin årlige statusrapport om norsk egg- og kjøttproduksjon. I tillegg til statistikk inneholder rapporten en fagartikler innenfor automasjon i kjøttindustrien.

Denne fagartiklen inneholder et avsnitt om livsløpsanalyse hvor Animalia refererer til NORSUS artikkel «Life cycle sustainability assessment of a novel slaughter concept» publisert i Journal of Cleaner Production (Meat 2.0 prosjektet) og til RoBUTCHER prosjektet hvor NORSUS jobber med vurdering sosiale påvirkning av ett nytt konsept på slakteriene (sider 34-35). Laste ned her.

23.11.2020

I løpet av 2020 har NORSUS gjennomført livsløpsvurderinger for flere produkter fra Elkem Silicon Products. Foreløpig har Elkem og NORSUS sett på produkter fra tre av verkene i Norge og også frembrakt data og resultater for spesifikke råvarer, som for eksempel kvarts fra Tana.

Prosjektene har frembrakt både mer detaljert og ny kunnskap om miljøprestasjonen knyttet til Elkems produksjon. Produktene brukes videre i mange ulike sluttprodukter – i aluminiumsindustrien, kjemisk industri, byggsektoren, eller energisektoren – og prosjektet bidrar således til å dokumentere miljøegenskapene til mange av produktene vi omgir oss med.

19.11.2020

På oppdrag for Miljødirektoratet har NORSUS har laget en veileder for reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren.

I tråd med FNs bærekraftsmål og bransjeavtalen skal matsvinnet i Norge halveres innen 2030. Kommunene har en viktig rolle og mulighet for å bidra til å redusere matsvinnet i sine virksomheter.

Blant kommunenes egne virksomheter er sykehjemmene og lignende boformer de største forbrukerne av matvarer.

 • Å tenke seg at disse virksomhetene kan gå foran med gode eksempler for å redusere matsvinn er ønskelig, men det kan være utfordrende. Det er flere viktige hensyn å ta når kosten til eldre planlegges, sier forfatter av veilederen, seniorrådgiver Mona Nilsen. Den primære oppgaven til pleiepersonell er å yte helsehjelp. Måltider og ernæring er kun deler av denne primæroppgaven, fortsetter hun.

9 trinn for å redusere matsvinn

Veilederen tar utgangspunkt i 9 trinn for å redusere matsvinn i omsorgssektoren:

 1. Vei matsvinnet og følg opp
 2. Menyplanlegging
 3. Porsjonsplanlegging
 4. Fraværsoversikt
 5. Innkjøp
 6. Oppbevaring
 7. Matlaging
 8. Servering
 9. Ta vare på rester

Disse trinnene er basert på erfaringene fra Göteborgmodellen og NORSUS sitt matsvinnarbeid i flere norske kommuner. NORSUS presiserer at hver enkelt kommune og sykehjem likevel må gjøre sine vurderinger og iverksette tiltak som de selv mener er mest praktiske.

Bedre kommunikasjon fører til redusert matsvinn

Å arbeide med å redusere matsvinn i omsorgssektoren omfatter mange mennesker i ulike funksjoner. Våre erfaringer viser at når det oppstår kommunikasjonsproblemer eller kommunikasjonslinjene er utydelige, så får det konsekvenser for arbeidet med å redusere matsvinnet.

Rådene i denne veilederen er rettet mot deg som er kjøkkenpersonell, pleiepersonell og leder. Tipsene lan brukes i sentralkjøkken, mottakskjøkken og serveringskjøkken. Målet er at maten skal spises, ikke kastes. Veilederen inneholder også flere sjekklister og eksempler på skjema som kan brukes.

Veilederen finner du ved å klikke her

17.11.2020

NORSUS er godt i gang med å oppdatere miljødeklarasjonane (EPDar) for seks av produkta fra Borregaard sitt bioraffineri i Sarpsborg. I samband med dette skal livsløpsmodellen detaljerast enda grundigare og det skal lagast ein utvida rapport med årsseriar for resultata. Produkta det skal lagast EPDar for er spesialcellulose, lignin, bioetanol, biovanillin og saltsyre. NORSUS skal også utvikle EPDar for ligninbaserte biopolymerar frå ein av Borregaard sine fabrikkar i USA, og her skal vi bygge opp ein analysemodell frå botn av.

04.11.2020

The explorer har intervjuet vår Forskningssjef Hanne Lerche Raadal som forklarer hvordan vår forskning analyserer det totale klimafotavtrykket fra norsk vannkraft ved bruk av LCA (Life Cycle Assessment).

04.11.2020

Vår forsker Lars Tellnes er på verdenskonferansen for bærekraftig bygg (BEYOND2020) som avholdes denne uken. Konferansen har et klart budskap om at vi er i handlingens tid med mottoet «We need to act now». Lars Tellnes presenterte i dag hvordan ny teknologi vil påvirke klimagassregnskapet til krysslimt tre (massivtre). Spesielt relevant nå som regjeringen går inn for karbonfangst og lagring (CCS) med «Langskip» og som kan gjøre krysslimt tre klimanegativ over livsløpet.

Her finner du se presentasjonen.

28.10.2020

PacKnoPlast arbeidsoppgave 1.2 har utarbeidet en rapport om kartlegging og karakterisering av forskjellige avfallshåndteringsalternativer for forbrukernes emballasjeplast og tap av plast gjennom verdikjeden. Rapporten inkluderer også et kapittel om kvaliteten på plasten som når gjenvinningsanleggene.

Det er fortsatt flere kunnskapshull å tette om kilder til plastforsøpling fra verdikjeder i Norge.

28.10.2020

Vår seniorforsker Anne Rønning ble 27. oktober gjenvalgt som convenor for 3 nye år for en arbeidsgruppe under ISO/TC59/SC 17 Sustainability in buildings and civil engineering works. Her leder hun utviklingen av en ny ISO-standard for digitalisering av miljødeklarasjoner for byggevarer (ISO 22057 Data templates for the use of EPDs for construction products in BIM). Dette innebærer at miljøinformasjon om byggevarer kan knyttes opp mot alle annen produktinformasjon og struktureres for bruk i en digitalisert byggeprosess. Les mer på Byggevareindustrien.no

15.10.2020

8 millioner tonn plast i havet hvert år, i følge WWF. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

NORSUS støtter TV-aksjonen direkte gjennom et direkte giverbeløp, men også gjennom viktige forskningsprosjekter. Våre forskningsprosjekter på plast har fokus på å økt resirkulering av plast, redusert plastforsøpling og begrense plastbruk ved at plast kun velges når det er bevist at det er best av hensyn til produktsvinn, miljøfotavtrykk og avfall når hele verdikjeden tas i betraktning. NORSUS deltar også i vitenskapskomitéen i det internasjonale prosjektet MarILCA (Marine Impact in LCA) nettverket. Vi er også stolt deltager av Centre for the development of biodegradable plastics in marine applications, støttet av Forskningsrådet. Senteret har status Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og skal vare i 8 år, med oppstart 1. november 2020. SFI’en har som mål å redusere problemene fra plastavfall i det marine miljøet, som makro- og mikroplast og spøkelsesfiske. De negative miljøvirkningene kan reduseres betydelig hvis tradisjonell plast erstattes med nye, biologisk nedbrytbare materialer.

Her kan du se vår seniorforsker Cecilia Askham bli intervjuet av Klima Østfold om temaet plast i havet.

Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å støtte årets TV-aksjon ved å vippse til 2133.

14.10.2020

13 – 16. oktober ble den internasjonale konferansen om LCA av mat (LCAFOOD 2020) arrangert for tolvte gang. Arrangementet skulle egentlig være i Berlin, men ble arrangert digitalt i år.

NORSUS stilte med hele 5 forskere og til sammen holdt de 3 plattformpresentasjoner og presenterte 4 postere.

 • Fra prosjektet RoBUTCHER ble det presentert en poster over sosiale forhold i den europeiske kjøttsektoren. Posteren viste nøkkelindikatorer på slakteriene og resultater fra en sosial hotspot-analyse.
 • Fra prosjektet SYLFEED ble det presentert postere på henholdsvis miljøprestasjonen til proteiner fra trevirke sammenlignet med andre proteinkilder, og på miljøprestasjonen til proteiner fra insektsmel, mens det ble holdt en plattformpresentasjon om metoder og databaser for miljøvurdering av proteiner.
 • Fra prosjektet iNOBox ble det holdt en plattformpresentasjon om LCA av vasking med plasmaaktivert vann, samt en poster om miljøanalyse av hygienisering gjennom høytrykksprosessering.
 • Fra prosjektet FoodProFuture ble det holdt en plattformpresentasjon om miljøeffekten av å introdusere matprodukter basert på åkerbønner, erter og oljevekster (raps og rybs) dyrket i Norge og dermed erstatte deler av proteinmaten vi nå spiser, som er 75 % animalsk basert.