Overgangen fra fossil til fornybar energi er et av de viktigste tiltakene som kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. NORSUS har bred erfaring i å dokumentere miljøprofilen til produksjonen av ulike energibærere, herunder vannkraft, vindkraft, gasskraft med og uten CO2-fangst, i tillegg til elektrisitet, varme og andre energiprodukter (biodrivstoff) fra biobaserte kilder og produkter som inngår i distribusjon av elektrisitet. Vi har spisskompetanse på regelverk og bruk av opprinnelsesgarantert elektrisitet, og har deltatt i arbeidet med å utvikle metodikk for å beregne Residualmikser (Varedeklarasjon) for alle europeiske land. Vi har også utviklet miljødeklarasjoner (EPD’er) for elektrisitet for flere kraftprodusenter.

Når man vurderer miljøpåvirkningene fra energiprodukter, er det nødvendig å inkludere alle innsatsfaktorer gjennom verdikjeden. For elektrisitet inkluderer dette blant annet å ta hensyn til tap under distribusjon, drift og forvaltning av nettvirksomheten, og konstruksjon, installasjon og avhending av nødvendig infrastruktur.

Selv om klimaendringer er en av miljøutfordringene som får mest oppmerksomhet i vår tid, mener vi det er viktig med en helhetlig tilnærming som inkluderer flere miljøindikatorer når vi skal vurdere miljøbelastningen til energiprodukter. Dette er viktig for å unngå at det skapes nye miljøproblemer mens man har fokus på å redusere klimagassutslippene. Vi har blant annet hatt egne prosjekter og publikasjoner med dypdykk i metodikk for beregning av ulike energiindikatorer og vannfotavtrykk av energiprodukter, og ser også på metoder for å inkludere effekter på biologisk mangfold, sosiale forhold og økonomi i et helhetlig bærekraftperspektiv.

DEL DETTE

KOORDINATOR