Søk

Artikler
19.07.2024

NORSUS har bidratt til en rapport til EU-parlamentets panel for fremtidens vitenskap og teknologi (STOA) om rollen til forskning og innovasjon i å sikre en trygg og bærekraftig forsyning av kritiske råmaterialer i EU. Rapporten er nå publisert på EU-parlamentets nettsider. Her er hovedpunktene.

Bakgrunn

Kritiske og strategiske råmaterialer er essensielle for EUs økonomi, for å tilfredsstille samfunnets behov og oppnå politiske mål. Samtidig er forsyningen av disse materialene truet i dag eller i den nærmeste fremtid. Betydningen av råmaterialer har fått økt oppmerksomhet siden introduksjonen av Raw Materials Initiative, som kulminerte med den nylige vedtakelsen av forordningen om kritiske råmaterialer (Critical Raw Materials Act).

Overordnede temaer innen forskning og innovasjon og bærekraftsutfordringer for kritiske råmaterialer er:

 • Reduksjon av kostnader og påvirkninger fra gruvedrift, prosessering og resirkulering
 • Håndtering av kompleksitet (fra gruvedrift og prosessering av komplekse malmer til resirkulering av komplekse produkter)
 • Forståelse og engasjement med interessenter, sikre offentlig aksept
 • Dekke hele verdikjeden, fra leting til resirkulering
 • Sikre tilgang til data og skape gjennomsiktighet langs forsyningskjedene.

Forskning og innovasjon (FoI) er avgjørende for å styrke EUs globale posisjon innen råmaterialer. Rapporten identifiserer politiske alternativer som kan alle bidra til å øke EUs strategiske autonomi. Investeringer i EUs teknologiske kapasitet er nødvendig for å videreutvikle og opprettholde en ledende posisjon som teknologiutvikler. Samfunnsvitenskapelig forskning kan bidra til å identifisere samfunnsmessige utfordringer og finne alternativer som kan øke egen forsyning av råmaterialer for å styrke EUs økonomi, samtidig som samfunnsgoder sikres og lokalsamfunn hensyntas.

Forsknings- og innovasjonspolitiske alternativer

Det første settet med alternativer er rettet mot å styrke Europas institusjonelle FoI-kompetanse, med mål om å utvikle, beholde og forsterke egen kapasitet på området. EU-institusjonene som har ansvar for implementeringen av CRM-forordningen vil trenge ytterligere ressurser for vurdering og overvåking av CRM-forsyningskjeder i EU. Videre trenger europeiske gruvedrifts- og prosesseringsfirmaer (inkludert de innen resirkulering), samt utstyrs- og teknologileverandører, støtte i deres innsats for å tilby konkurransedyktige løsninger til globale markeder. Under gjeldende statsstøtteregler vil dette primært handle om forsterkede investeringer i forsknings- og utviklingsinnsats i samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forskning indikerer at støtte til enkeltprosjekter ikke effektivt takler bredden og kompleksiteten i råmaterial-forsyningskjedene, og at dette FoI-feltet fortjener oppmerksomhet som et nøkkelområde av «Felles europeisk interesse». Dette inkluderer også støtte til mindre, innovative enheter som små og mellomstore bedrifter, og borgerinitiativer, for å få til mer radikale innovasjoner og unngå konsolidering av status quo.

Det andre settet med alternativer fokuserer på internasjonalt samarbeid. Samarbeid med de beste er nødvendig for å lære raskere – uansett om Europa leder eller må ta igjen andre land. Økt samarbeid med USA, Japan, men også i økende grad med Kina, anbefales – samt en sterkere felles innsats innen Europa. Videre, selv om mange nasjoner med fokus på utvinning kanskje ikke regnes blant de vitenskapelige lederne, har de spesifikk kunnskap om lokale forhold samt praktisk erfaring som er essensiell for å gjøre europeiske løsninger teknologisk og kommersielt levedyktige hjemme og i utlandet. Internasjonalt samarbeid kan også bidra til å gjøre data tilgjengelige for å etterkomme europeiske krav om å dokumentere miljøfotavtrykk i de globale verdikjedene.

Et siste sett med alternativer har som mål å styrke legitimiteten ved økt europeisk utvinning og prosessering, ved å undersøke årsakene til lokale konflikter og samskape akseptable løsninger. Problemer må identifiseres for å bli tilstrekkelig anerkjent, ideelt sett av nøytrale upartiske tredjeparter. Den politiske oppgaven er verken å unngå konflikt eller forsøke å overtale interessenter. I stedet må det identifiseres virkemidler som legger til rette for å sikre Europas råmaterialsuverenitet på en samfunnsmessig akseptabel måte. Dette inkluderer også aktiviteter i utlandet, hvor rekkevidden av EUs politiske prosess er begrenset. Forskning kan bidra til å utvikle et solid, evidensbasert grunnlag for standarder i fremtidige internasjonale partnerskapsavtaler og bidra til å definere hva europeiske selskaper kan og ikke kan gjøre, og hva de må kreve fra lokale myndigheter. Forskning kan også muliggjøre bedre forståelse av eksisterende økonomiske og regulatoriske barrierer for å oppnå bærekraftig strategisk autonomi for kritiske råmaterialer, samt øke kunnskapen om potensielle løsninger. Les hele rapporten her og den korte versjonen her.

Artikler
11.07.2024

Dette vil bli presentert på konferansen Industriell symbiose – hvorfor, hvordan og innspill til virkemidler, som arrangeres 11. september 2024 i Fredrikstad.  

Med basis i prosjektene Bærekraftig Innovasjon gjennom industriell symbiose og Klimasats Øra vil effekter av dagens symbiose og potensialer for forbedringer bli presentert. Industrien vil selv vise frem sirkulære løsninger i praksis, og det blir demonstrert hvordan FREVAR, som «motor» i energikretsløpet på Øra, trues av dagens virkemidler. Mats Eklund fra Linköpings universitet vil diskutere dette opp mot erfaringer internasjonalt, og nasjonale erfaringer presenteres av Eydeklyngen. Vi får også innblikk i hva myndighetene mener, og det hele avsluttes med en panelsamtale om virkemidler for å fremme industriell symbiose med basis i kartlagte barrierer. Mer info og påmelding (frist 28. august)

Artikler
21.06.2024

Forrige uke deltok tre forskere i NORSUS på 4th conference on Life Cycle Assessment of Waste.

Forskningssjef Kari-Anne Lyng hadde en key note presentasjon om Reuse in LCA.

I tillegg hadde NORSUS-forskere følgende presentasjoner og plakater:

 • Reusable fast fashion, do or don’t? av Pieter Callewaert, basert på arbeid fra Se min brukte kjole
 • Bridging the product level with the overall system level in LCA av Simon Saxegård.
 • Circular economy or a drop in the ocean: Environmental impacts of biogas production from fish sludge av Kari-Anne Lyng, basert på arbeid i forskningsprosjektet CirculizerKonferansen arrangeres annethvert år og samler forskere som jobber med livsløpsanalyser av avfallssystemer. NORSUS-forskerne er enige om at det er inspirerende å møte forskere som jobber med liknende problemstillinger i andre land. «Det er interessant å se at plastforsøpling er høyt på agendaen, og at mange har fokus på sensitivitets og usikkerhetsanalyser», oppsummerer Simon Saxegård. «I tillegg var det flere spennende diskusjoner om prospective LCA, det vil si hvordan vi skal modellere fremtidige avfallssystemer», sier Pieter Callewaert.


Artikler
20.06.2024

Bojana Petrovic og Lars Tellnes fra NORSUS fikk muligheten til å dele sin forskning på LCA og LCC av bygninger på den 1. internasjonale konferansen om Net-Zero Built Environment arrangert i Oslo i juni 2024. Rundt 300 forskere og industriaktører var involvert fra ulike kontinenter. Hovedaktørene som var involvert var fra Norge, Tyskland, USA, India, Sør-Afrika.


Lars Tellnes
Lars presenterer sin forskning på økonomi og karbonutslipp av bygg, knyttet til sin Phd


Høydepunkter fra konferansen:

 • Vektlegging av trekonstruksjon og løsninger for gjenbruk
 • Ulike løsninger for å redusere CO2 i produksjon av betongkonstruksjoner
 • Klimareguleringer etablert i nordiske land som frontløpere i verden


Artikler
19.06.2024

Forrige uke deltok vår kollega Aina Stensgård på en europeisk matsvinnkonferanse og møte i EU plattformen om matsvinn i Nederland sammen med Matvett, Nofima og Landbruks- og matdepartementet.

Konferansen; «Towards halving food waste in Europe«, hadde over 370 deltakere fra hele verdikjeden for mat fra 33 land.


Ainas nøkkelinnsikter fra konferansen og plattformmøtet:

 • De unge må involveres i matsvinnarbeidet. De er fremtidens forbrukere, bønder, myndigheter og bedriftsledere
 • Europarådet vedtok 17. juni EU-kommisjonens forslag til bindende reduksjonsmål på matavfall, der innspill fra bla Norge om å definere egne mål for den spiselige delen av matavfallet, inkluderes i en mulig revisjon i 2025.
 • De fleste EU-landene jobber med å forebygge matavfall, men det er stor variasjon i hva de ulike landene definerer som forebygging, der noen land til og med anser kompostering og donasjon som forebygging. Det er mao behov for å utarbeide en ressurspyramide for mat i EU


Prosjekt
13.06.2024

Avfall er en av vår tids viktigste utfordringer, og mangelen på digitalisering er et hovedhinder. Målet med ReWaCC er å skape digitale tvillinger av avfallskonteinere, med nesten-sanntids informasjon om egenskaper ved avfallet. På den måten transformeres avfallskonteinere fra et sted å kvitte seg med avfall, til «desentraliserte materiallagere».

Prosjekteier er Sensorita, som bruker radarsensorer i avfallskonteinere på bygge- og rivningsplasser, og utvikler plattformer for sanntidsanalyse av sensordata. Foreløpig overvåker sensorene deres hvor konteinerne er, og hvor fulle de er. ReWaCC har som mål å videreutvikle hvordan denne teknologien brukes. Ved å bruke nesten-sanntidsdata fra Sensoritas eksisterende sensorer, sammen med andre relevante datakilder, er målet å kunne gi data for avfallets sammensetning og kvalitet når det kastes i konteinerne. Aktører vil dermed få verdifull innsikt til å ta velinformerte operasjonelle og strategiske valg. Resultatet er en sømløs integrasjon som gjør at konteinerne kan spille en sentral rolle i resirkuleringsprosessen, og revolusjonere avfallshåndteringspraksis.

ReWaCC er et IPN-prosjekt: Innovasjonsprosjekter for næringslivet, og går fra januar 2024 til desember 2026. Prosjektpartnere er Sensorita, Ragn-Sells og Veidekke Sirkulær. FoU-tilbydere er NORSUS, Norsk Regnesentral og Acconeer.

Fra NORSUS jobber forskerne John Baxter, Sigrid Møyner Hohle, Kari-Anne Lyng og Pieter Callewaert med prosjektet. Hovedoppgaven til NORSUS er å identifisere viktige avfallstyper og -egenskaper som vil forbedre materialutnyttelse, og vurdere miljøgevinstene ved overvåkning av konteinere.

Artikler
07.06.2024

Nylig ble det avholdt avslutningsseminar i LIVESTOCK-prosjektet som handlet om husdyras rolle i framtidens matproduksjon.

Professor Imke de Boer fra Wageningen Universitet holdt innledningsforedraget «Rerooting the Dutch Food System», som ga perspektiv på matsystemets utfordringer. Videre ble det presentert resultater fra prosjektet, med utgangspunkt i de vitenskapelige artiklene som er skrevet underveis. Hanne Fjerdingby Olsen fra NMBU, som var prosjektleder for LIVESTOCK-prosjektet, fortalte om den overordnede prosjektideen om husdyrsystem i et sirkulært perspektiv, med fokus på økt utnyttelse av norske ressurser. NORSUS forskerne Stine Samsonstuen, Hanne Møller presenterte casestudier for henholdsvis gris og storfe for miljømessig og sosial bære kraft. Ivar Pettersen (tidligere NIBIO) introduserte økonomiske virkemidler i matproduksjonen og Kari-Anne Lyng (NORSUS) oppsummerte med et innlegg om helhetlig bærekraftsvurdering av husdyrproduksjonen og behovet for virkemidler for å oppnå en sirkulær husdyrproduksjon.

Les mer om prosjektet her: https://norsus.no/prosjekt/livestock-sustainable-livestock-production/

Artikler
04.06.2024

Vår forsker Bojana Petrovic forsvarte sin PhD i går, 3. juni 2024. Tittelen på avhandlingen var Whole life carbon assessment and life cycle cost analysis of a single-family building.

Bojana Petrovic
Bojana presenterer sitt arbeid.

Bojana har vært ansatt på Högskolan Dalarna og tok sin grad på doktorgradsprogrammet til Högskolan i Gävle. Det overordnede målet for hennes prosjekt var å utforske klimagassutslipp og kostnader for en enebolig gjennom hele livsløpet, inkludert byggematerialer og installasjoner, ved bruk av metodene livsløpsvurdering (LCA) og Life Cycle Costing (LCC).

Hennes hovedveileder var førsteamanuensis Marita Wallhagen fra Högskolan i Gävle og biveileder var Xingxing Zhang, professor fra Högskolan Dalarna. Opponent var førsteamanuensis Freja Nygaard Rasmussen på NTNU, institutt for bygg- og miljøteknikk.  

Bojana forsvarte sin grad på en overbevisende måte og komiteen var enstemmig i sin vurdering av at hennes arbeid kunne aksepteres for doktorgrad. Gratulerer til Bojana!Bojana Petrovic og Freja Nygaard Rasmussen
Bojana diskuterer med opponent Freja Nygaard Rasmussen.
Eneboligen Dalarnas Villa som ble vurdert.

Lenker til artiklene hennes:

Life cycle assessment of a wooden single-family house in Sweden

Life cycle assessment of building materials for a single-family house in Sweden

Carbon assessment of a wooden single-family building–A novel deep green design and elaborating on assessment parameters

Carbon Assessment of a Wooden Single-Family Building—Focusing on Re-Used Building Products

Artikler
08.05.2024

På SETAC – Society of Environmental Toxicology and Chemistry – Europeisk årsmøte i Sevilla deltar seniorforsker Cecilia Askham. På mandag presenterte hun arbeidet hun har gjort i forbindelse med hennes “co-chair”-rolle i “Weighting subtask of the United Nations Environment Programme (UNEP) Life Cycle Initiative’s Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators and Methods” (GLAM). Dette omhandler hvordan man kan vekte forskjellige typer skader på mennesker og miljøet basert på å spørre folk i hele verden om sine meninger. Hun presenterte faktorene som ble forsket frem og hvordan de er sammenlignet med andre vektingsfaktorer som allerede eksisterer.

NORSUS presenterer også bidraget, «The Importance of Material Flow Analysis (MFA) for Life Cycle Assessment of Microplastics” av Simon Saxegård, Cecilia Askham, Valentina Pauna og Mafalda Silva. Dette omhandler hvordan man kan bruke MFA for å få med makro- og mikroplast i data som skal ligge til grunn for en LCA. Arbeidet har fokusert på landbruksplast som brukes på åkere på gårder i Europa og viser hvordan data og informasjon som er tilgjengelig kan brukes i dag for å inkludere plastlekkasjer til naturen i LCA studier. Viktige områder for videre forskning er identifisert, bl.a. må flere effekter av plast på avveie inkluderes. MFA bør være med i utvikling av bedre modeller for hvordan plast på avveie kan bevege seg i naturen og utsette flere organismer for fare i jord, ferskvann og havet, der flere organismer eksponeres flere ganger over tid, siden plast er et material med lang levetid i naturen.

Begge bidragene til konferansen inkluderer viktige metodiske innspill til Dsolve SFI

Artikler
07.05.2024

Vi er veldig stolte over prisen til Anne! Her er juryens begrunnelse:

Årets bærekraftshelt har et sterkt faglig fokus som er anerkjent og respektert i fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt. Engasjementet for å gjøre byggenæringen mer miljøvennlig er smittende, og årets bærekraftshelt har vist uvurderlig innsats på området. Som forsker med bakgrunn i blant annet livsløpsanalyser har vedkommende bidratt til å utvikle et fagfelt gjennom standardisering. Å få internasjonale eksperter med forskjellig bakgrunn til å forstå hverandre er krevende, men kandidatens faglige trygghet bidrar til meget godt samarbeid i de arbeidsgruppene og komiteene hun deltar i.

Styreleder i Standard Norge Jon Sandnes utdyper, – Hennes positive væremåte bringer hygge og god stemning til ellers av og til tunge og anspente faglige diskusjoner. Hun er også en tydelig fremsnakker av Standard Norge ute i bransjen og ved ulike arrangementer hvor hun har uttalt seg om sitt fagfelt og standardisering.

Gratulerer til Anne!