Søk

Publikasjon
07.07.2021

Denne rapporten er en del av prosjektet Mulighetsstudie CCS-klynga på Øra og regionalt, støttet av CLIMIT.
Utslipp av klimagasser fra menneskelig aktivitet er en av de viktigste miljøutfordringene i dette århundret. Den største kilden til klimagassutslipp er karbondioksid, en klimagass som har økt dramatisk de siste tiår, hovedsaklig som følge av bruk av fossil energi til energi og transport. CCS (carbon capture and storage/karbonfangst og lagring) er en måte å redusere klimagassutslipp på ved å fange og permanent lagre karbondioksid (CO2). CCU (carbon capture and utilization/karbonfangst og bruk) er en måte å resirkulere karbonet i fanget CO2 på ved å konvertere det til brensel eller andre produkter. Forkortelsen CCUS beskriver systemer som inkluderer både bruk og lagring av fanget CO2.
Denne studien har analysert verdikjeder med både CCS (carbon capture and storage) og CCU (carbon capture and utilization), og sammenlignet dem med deres respektive referansescenarier. Studien har benyttet metodikk for livsløpsvurderinger (LCA) i henhold til ISO-standardene 14044/48 og spesifikke retningslinjer for LCA av CCU-verdikjeder. Analysene er gjennomført for to industrielle aktører; anlegget for papirproduksjon ved Norske Skog Saugbrugs og energigjenvinningsanlegget Sarpsborg Avfallsenergi (SAE).

Artikler
28.06.2021

Fra 7. juni til 16. juli har NORSUS engasjert fire dyktige sommerstudenter som er involvert i ulike oppgaver i flere av våre spennende forskningsprosjekter:

Ina Charlotte Berntsen, NTNU/Energi og Miljø

Ragnhild Bjerkvik Alnes, NTNU/Energi og Miljø

Sander Nørsterud, NMBU/Fornybar energi

Astrid Lye Moum, NMBU/ Miljøfysikk og fornybar energi

Studentene er ferdig med henholdsvis 4. og 3. år på NTNU og NMBU, og alle har faglig bakgrunn innenfor en av flere områder som LCA, MFA, verdikjedevurdering, og energisystemer.

De jobber blant annet inn i følgende forskningsprosjekter earthresque, Dsolve, Innovativ Avfallslogistikk og Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose.

Ina Charlotte, Ragnhild og Sander skal alle i gang med siste året av sin mastergrad. De skal alle gjennomføre sin masteroppgave i samarbeid med NORSUS, tilknyttet henholdsvis Innovativ Avfallslogistikk, Dsolve og earthresQue.

«Vi er svært fornøyde med arbeidet som sommerstudentene utfører i de ulike prosjektene, og ser at de tilfører oss verdifull kompetanse. – At arbeidet skal videreføres gjennom masteroppgaver, gjør samarbeidet som enda mer interessant» sier forskningssjef Hanne Lerche Raadal.

Artikler
21.06.2021

Det EU-finansierte prosjektet SYLFEED, hvor det franske teknologiselskapet Arbiom utvikler en prosess for produksjon av protein til fiskefôr fra trevirke, og hvor NORSUS undersøker og dokumenterer miljøprestasjonen, nærmer seg slutten. Tre webinarer oppsummerer funnene og er tilgjengelig for alle som ønsker å lære mer om 1) oppskalering av Arbioms produksjonsprosess; 2) prestasjonen til proteinet som fiskefôr; og 3) miljøprestasjonen til protein fra trevirke sammenlignet med andre proteinkilder. Les mer om webinarene og meld deg på via prosjektets hjemmeside eller en av prosjektets sosiale platformer: Twitter og Linkedin.

Artikler
17.06.2021

I serien av podcaster fra Avfall Norge om sirkulærøkonomi er det nå sluppet en podcast der professorene Ole Jørgen Hanssen og Helge Brattebø trekker opp de store linjene bakover i historien, fra de startet samarbeidet rundt utviklingen av program for Industriell Økologi ved NTNU midt på 1990-tallet. Men i podcasten reflekteres det også både om dagens erfaringer fra kompetanseløftet REdu som de begge har vært sentrale i utviklingen av, og om perspektivene fremover for sirkulærøkonomien i Norge. 36 minutter interessant stoff om sirkulærøkonomi i Norge, dagen etter at Regjeringen presenterte den nasjonale handlingsplanen.

Se podcasten her: https://play.acast.com/s/sirkuler/kunnskap-alfa-og-omega-helge-bratteb-og-ole-jrgen-hanssen

Prosjekt
03.06.2021

Det er stor interesse for klimafotavtrykk på mat og derfor har NORSUS i samarbeid med RISE i Sverige gjennomført et prosjekt med å etablere en klimadatabase for norske matvarer. RISE har allerede en klimadatabase som inneholder klimafotavtrykk for litt over 750 matvarer på det svenske markedet. Den norske listen vil inngå som en del av denne databasen, slik at den er tilpasset til det norske markedet. I denne databasen er svenske matvarer byttet ut med norske matvarer og importvarer vil være like for både Norge og Sverige. Klimafotavtrykkene for de norske produktene er basert på livsløpsanalyser som NORSUS har gjennomført og litteraturdata for norske forhold. 

Les mer om samarbeidet her.

Les mer om RISE klimatdatabase her.

Artikler
27.05.2021

NORSUS og RISE har inngått et samarbeid om å lage en klimadatabase for matvarer. NORSUS har gjennomført mange livsløpsanalyser på mat og leverer nå klimafotavtrykk for norske matvarer til RISE sin klimadatabase. Denne databasen inneholder allerede klimafotavtrykk for litt over 750 matvarer på det svenske markedet –Klimatdatabasen fyller fem år – används av allt fler aktörer | RISE

NORSUS mener det er viktig å tilgjengeliggjøre denne typen informasjon, slik at både offentlige og private aktører kan beregne klimagassutslippet knyttet til måltider eller menyer, som igjen muliggjør et skifte mot mer klimavennlig valg.   

Mat er et viktig tema for bærekraftig utvikling. Alvorlige miljøproblemer knyttet til matproduksjon og forbruk inkluderer klimaendringer, utslipp til vann, vannforbruk og tap av biologisk mangfold.  

Matforbruk står for omtrent en femtedel av klimagassutslippene. Klimaendringer er en stor trussel mot jordens befolkning, og derfor har miljøforskningen fokusert på reduksjon av klimagasser. Dette er grunnen til at vi samarbeider om en klimadatabase – det er her vi foreløpig har tilstrekkelig data.  

Artikler
21.05.2021

I en presentasjon 4. mai på SETAC-konferansen viste Cecilia Askham, NORSUS, funn fra samarbeidsprosjektet mellom PacKnoPlast og MarILCA.

Presentasjonen “How Can Risk Assessment Data for Micro- and NanoPlastics Contaminations Be Generated in a Way That Is Useful for the Development of LCIA Models?” er basert på funn fra PacKnoPlast-prosjektet og samarbeid med MariLCA.

Cecilia Askham holdt presentasjonen på SETAC-konferansens seksjon «308 – Harmonized Data reporting and analyses in micro- and nanoplastics research».

En imponerende samling av internasjonale forskere har forfattet presentasjonen :

Cecilia Askham, NORSUS AS, Norway
Valentina Pauna, Parthenope University of Naples, Italy
Anne-Marie Boulay, CIRAIG – École Polytechnique de Montréal, Canada
Peter Fantke, Technical University of Denmark
Olivier Jolliet, University of Michigan, United States
Jérôme Lavoie, CIRAIG, UQÀM, Canada
Andy Booth, PhD, SINTEF Ocean, Norway
Claire Coutris, Bioforsk, Norway
Francesca Verones, NTNU, Norway
Miriam Weber, HYDRA Marine Sciences GmbH, Germany
Martina Vijver, CML Leiden University, Netherlands
Amy Lusher, NIVA Norwegian Institute of Water Research, Norway
Carla Hajjar, CIRAIG, Canada
Naiara Casagrande, MARE – Faculty of Sciences and Technology, Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Resultatene er også relatert til arbeidet som gjennomføres i prosjektene DSolve og DGRADE.

Artikler
21.05.2021

Livsløpsvurderinger (LCA) i dagens forsknings- og innovasjonspolicy.

Nøkkelpersoner i norsk og europeisk LCA gir deg:

  • Oppdatert kunnskap om status på LCA i norsk og europeisk forsknings- og innovasjonspolicy
  • Forståelse for hvorfor dette er viktig
  • Bedre forståelse av hva det innebærer å gjøre en LCA i prosjekter, for produkter, for bransjer og for industrielle strategier generelt

Webinaret er rettet mot medarbeidere og beslutningstakere i alle organisasjoner som vurderer å implementere LCA i policy eller praksis, og forskere på området som vil holde seg oppdatert på policyutvikling på feltet.

Registrer deg gratis her

Bakgrunn

Aldri før er bærekraft satt så høyt på samfunnets agenda som nå. FNs bærekraftsmål har vist seg å ha stort gjennomslag i politikken og mange samfunnsaktører relaterer seg til dem. Bærekraftsagendaen medfører et behov for grundige analyser av hvordan man kan føre virksomheter og bransjer i en bærekraftig retning. Dette er nitidig arbeid som krever vilje til å granske produksjonssystemer og sette inn tiltak der de monner mest. Med andre ord, for å faktisk oppnå endring, kreves det et godt faktagrunnlag som gir helhetlig forståelse av komplekse produksjonssystemer. Vi må unngå at vi ved å redusere én årsak til klimaendring eller forurensning skaper nye problemer andre steder i systemet. Ved å benytte livsløpsvurderinger (LCA, Life Cycle Assessment) kan man få denne nødvendige kunnskapen.

Et livsløpsperspektiv ser på en produksjonsprosess fra A til Å. Fra råvare til produkt til avfall til gjenvinning som råvare på nytt. Dette kretsløpet, der avfall blir ressurser for ny produksjon, er grunnpilaren i den sirkulære økonomien. Sirkulærøkonomi er nøkkelen for et grønnere Europa og står derfor sentralt i EUs Green Deal. LCA får en stadig sterkere rolle som grunnlag for det grønne skiftet, et mer bærekraftig næringsliv og for politikkutforming.

Mange aktører møter nå forventninger om å dokumentere bærekraften av ny innovasjon både knyttet til produkter og mer overordnede industrielle strategier. NORSUS opplever stadig økende interesse for LCA og ser at det er behov for å informere bredere om dette temaet. Dette webinaret er et ledd i dette informasjonsarbeidet. 

Webinaret har fått støtte fra Norges Forskningsråd. 

Publikasjon
18.05.2021

Det er gjennomført en idé-studie som viser at det er interesse og et godt potensial for etablering av en CCUS (karbonfangst, bruk og lagring) -klynge på Øra industriområde i Fredrikstad og i regionen i Østfold.

Studien viser at en CCS-klynge i denne regionen kan bidra til å:

  • Utvikle og teste kostnadseffektiv fangstteknologi som kvalifiseres på reell røykgass fra industriell drift
  • Utvikle og teste muligheter for bærekraftig bruk av CO2
  • Utvikle og teste småskala dekarbonisering gjennom produksjon av hydrogen fra metan med karbonfangst, og bruk av karbonfri hydrogen til industri og transport
  • Utvikle fremtidens industriklynge med karbonhåndtering, fra industri med uunngåelige utslipp av fossil og biogent CO2
  • Bygge på erfaringer og kompetanse fra Fortum Oslo Varme for å utvikle kostnadseffektive løsninger sammen med aktørene på Øra
  • Skape utvikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt tilpasset fremtidens sirkulære økonomi

Studien har identifisert et veikart for å etablere en slik klynge. Resultatet av dette vil bli benyttet inn i søknad om et Mulighetsstudie, etterfulgt av søknader om pilotering og etablering av et halvindustrielt demonstrasjonsanlegg.

Samarbeidet mellom partnerne i prosjektet har vært meget godt, og den erfaringsoverføring og kompetanse som Fortum Oslo Varme AS har bidratt inn med uunnværlig.

Prosjektet har etablert en god dialog med leverandører av ‘neste generasjons’ teknologi for karbonfangst, og de innledende resultatene fra dialogen viser et reelt potensial for kostnadseffektiv fangst og håndtering av CO2.

Artikler
06.05.2021

NORSUS’ forsker Erik Svanes bidrar med et innlegg på et norsk Food Systems Summit Dialogue, arrangert av Forum for utvikling og miljø og EAT. Dette er møter som skal samle viktige aktører til dialog om hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø. De andre innlederne på møtet er Dag-Inge Ulstein, Utviklingsminister, Dr. Gunhild Stordalen, grunnlegger og styreleder EAT og leder av Spor 2 i FNs toppmøte om mat, og Dr. David Nabarro, UN Food Systems Summit Dialogues Senior Advisor & Strategic Director of Skills, Systems & Synergies for Sustainable Development (4SD).

For mer informasjon se https://summitdialogues.org/dialogue/14126/.