Waste prevention, energy recovery or recycling – directions for household food waste management in light of circular economy policy

Denne artikkelen har nå blitt nå blitt publisert i Resources, Conservation and Recycling med Irmeline de Stadeleer og Pieter Callewaert som forfattere.

Avfallsmengdene øker med større velferd og med befolkningsvekst. Reduksjon av matsvinn har blitt satt på den politiske agendaen sammen med ambisiøse materialgjenvinning og klimagassreduksjonsmål for å motvirke denne trenden og for å forhindre negative miljøpåvirkninger.

Denne studien sammenligner miljøpåvirkningene til to avfallshåndteringssystemer for husholdningsorganisk matavfall: resirkulering ved anaerob nedbrytning og forbrenning. Gjenvinningsgrader, energieffektivitet og klimagassutslipp ble analysert for å bestemme miljøprofilen til nedstrømssystemene. De unngåtte klimagassutslippene oppnådd av avfallshåndteringsstrategiene blir ytterligere sammenlignet med de som oppnås med strategier for forebygging av matsvinn. Studien kombinerer en materialflytsanalyse som vurderer nedstrømssystemet med publiserte livssyklusanalyseresultater for oppstrømssystemet. Metoden er et «proof-of-concept» casestudie for Trondheim.

Resirkulering av matavfall med anaerob nedbrytning viser seg å ha høyere gjenvinningsgrad og mindre utslipp av drivhusgasser enn forbrenning, forutsatt at diesel erstattes av biogass. Energieffektiviteten i forbrenningsprosessen viser seg å være litt høyere enn i nedbrytningsalternativet. En relativt liten reduksjon i matsvinnet (15% og 30%) resulterte i store mengder unngått utslipp; større enn noen av fordelene oppnådd av resirkuleringsstrategiene. I kampen mot klimaendringene er forebygging av matsvinn tydelig den mest effektive strategien. Norske myndigheter bør fokusere mer på forebygging av matsvinn fra husholdningene fremfor å optimalisere systemer for håndtering av matavfall.

Her finner du artikkelen.