Østfoldforskning viktig kunnskapsleverandør til Klimakur 2030

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk. Østfoldforskning har vært en viktig kunnskapsleverandør til arbeidet. Les mer...

«Klimakur 2030 viser at det er mulig å kutte halvparten av de ikke-kvotepliktige utslippene innen 2030. Men det forutsetter at virkemidler som avgifter, krav, støtte og informasjon kommer på plass raskt» sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Østfoldforskning har vært en viktig kunnskapsleverandør for deler av arbeidet med KlimaKur 2030, spesielt innenfor matsvinn, samt utsortering og utnyttelse av avfallsressurser (spesielt plast og tekstiler) og gjødsel. Det refereres til følgende av våre studier:

 

Utover dette, trekkes forskningsprosjektet FoodProFuture frem som et godt eksempel på et konsortiumsprosjekt i krysningsfeltet forskning og innovasjon, som kan «bidra til å fylle kunnskapshullene på en koordinert og tverrsektoriell måte». Østfoldforsknings Erik Svanes jobber for tiden med sin doktorgrad som en del av dette prosjektet.