Sosial innovasjon og arbeidsplassutvikling med Eventyrlige folk!

Bildet fra Cube8 om Eventyrlige folk

NORSUS er forskningspartner i et FORREGION forprosjekt som har tittelen «Sosial innovasjon og arbeidsplassutvikling med Eventyrlige folk!- Hvordan kan analyser og verktøy for bærekraft benyttes innen sosialt entreprenørskap?».

Prosjektansvarlig er CUBE8 Impact AS .

Eventyrlige folk! er et pilotprosjekt for en nyetablert lokal arena for sosial innovasjon med fokus på arbeidsplassutvikling i Fredrikstad kommune. Målgruppen er ungdom og unge mennesker, flyktninger og innvandrere under 30 år som står utenfor arbeidslivet.

NORSUS skal bidra i prosjektet med å definere faktorer for hvordan man kan måle bærekraftig sosialt entreprenørskap. Dette skal gjøres ved benyttelse av metodikkene Social LCA og Social Organizational LCA. Videre skal det basert på dette arbeidet utarbeides et forslag til forretningsmodeller for bærekraftig sosialt entreprenørskap som kan benyttes av senteret og bedriftene som knyttes til dette.

Prosjektet startet opp i februar 2021.