Sirkulær økonomi: NORSUS-fokus i 30 år

Det er et stort behov for en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi. En sirkulær økonomi fordrer at produktene vi produserer varer lengre og brukes flere ganger slik at man kan redusere uttak av ressurser fra naturen. Sirkulær økonomi handler altså om mye mer enn resirkulering. I hovedsak kan man dele sirkulær økonomi inn i følgende strategier (PBL Netherlands, 2018)*:

 • Smartere design og bruk av produkter
  • Man kan gi avkall på (Refuse) visse produkter, bruke dem mer intensivt ved å dele dem eller gjennom multi-funksjonalitet (Rethink) og gjennom å redusere bruken av ressurser og materialer (Reduce).
 • Utvide levetiden til produkter og deler
  • Utvide levetiden av produkter ved å bruke dem igjen (Reuse), reparere dem (Repair) eller oppgradere/modernisere dem (Refurbish).
  • Bruke deler av produkter som ikke lenger kan brukes i et nytt produkt av samme funksjon eller med en annen funksjon (Remanufacture/Repurpose).
 • Nyttig bruk av materialer
  • Prosessere materialer for å oppnå tilsvarende høy-kvalitet eller lavere kvalitet materialer (Recycle).
  • Forbrenne av materialer for energigjenvinning (Recover).

I Norge ble «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi» (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-ein-gron-sirkular-okonomi/id2861253/) publisert i 2021, og denne trekker frem følgende sektorer med stor potensial for sirkularitet: bioøkonomi, bygg og anlegg, prosessindustrien og handels- og tjenestenæringene. Strategien presiserer at det i en sirkulær økonomi blir tatt utgangspunkt i utslipp gjennom hele livsløpet eller verdikjeden til et produkt, og at dette er viktig for å vurdere produkter og systemer opp mot hverandre for å forbedre klimaegenskaper. Dermed vil livsløpsanalyser (LCA) være en velegnet metode for å vurdere bærekraftsperspektiver for ulike sirkulærøkonomistrategier og vil være nyttig for å hjelpe private og offentlige virksomheter til å tilpasse seg krav og forventninger i den sirkulære økonomien.

NORSUS har jobbet med sirkulærøkonomi i over 30 år – og begynte arbeidet lenge før begrepet fantes. Vi benytter metodikk for livsløpsanalyser (LCA) som grunnlag for å dokumentere og forbedre miljø- og ressurseffektiviteten av produkter og tjenester, og er et av Europas ledende forskningsmiljøer innenfor fagområdet. LCA brukes til å designe bærekraftige produkter, tjenester og systemer, noe som gir private og offentlige virksomheter grunnlag for miljøforbedring av egne produkter og tjenester, som igjen kan brukes som en konkurransefaktor i markeder som i stadig økende grad vektlegger dette.

Sirkulærøkonomi er viktig fordi i dag brukes naturressursene i langt større tempo enn det naturen selv klarer å produsere. I 2021 var overforbruksdagen (overshoot day) 29. juli (https://www.wwf.no/klima-og-energi/earth-overshoot-day). Det betyr at vi fra da av hadde brukt opp «kontoen vår» for fornybare naturressurser i 2021, og gikk over til å forsyne oss fra jorda «på kreditt». Circular Gap Report Norway for 2021 (https://www.circularnorway.no/gap-report-norway) viser at kun 2,4% av ressursene vi bruker går tilbake i kretsløpet. Det er tankevekkende og krever målrettet og kunnskapsbasert handling.

* https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2018-circular-economy-what-we-want-to-know-and-can-measure-3217.pdf