Samfunnsoppdrag sirkulærøkonomi og NORSUS

Sirkulære systemer er et gjennomgangstema for forskningen på NORSUS og har vært det i 30 år. Her gir vi eksempler på hvordan vi jobber med sirkulærøkonomi i våre prosjekter.

Men hva menes med sirkulærøkonomi? Sirkulærøkonomi som begrep ble brukt allerede i 1938 da Viktor Schauberger mente at naturens sirkulære mønstre kunne brukes som modell for menneskets organisering av ressurs- og avfallssystemer. I 2002 publiserte Braungart og McDonough boken ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things’ som bidro til større utbredelse av begrepet. I 2015 kom EU-kommisjonens første handlingsplan for sirkulærøkonomi. Nå er sirkulærøkonomi ansett som et overordnet samfunnsoppdrag både for norske regioner og nasjonalt.

En enkel modell for sirkulærøkonomi kan hentes fra Konietzko et al. 2020, som snakker om å smalne, bremse, regenerere og lukke materialsløyfer; altså å bruke færre ressurser, bruke ressursene lenger, rense dem, og bruke dem om igjen og unngå ressurslekkasjer.

NORSUS har jobbet med bedre utnyttelse av ressurser i sirkulære systemer siden 1990-tallet, og etter hvert stadig mer under begrepet sirkulærøkonomi. Nedenfor viser vi noen smakebiter på hva vi har gjort:

Redusert forbruk og gjenbruk

Vi har jobbet med nye forretningsmodeller, indikatorer generelt og sektorrelaterte indikatorer (som sirkularitetsindikatorer for kjøttproduksjon), matsvinnkartlegging og -reduksjon, forbrukerholdninger til eierskap, økt ombruk i byggebransjen og gjenbruk av tekstiler.

Avfallsressurser – lukke materialstrømmer

Her har vi hatt fokus på økt utsortering (avfallsinnsamlingssystemer, kunnskap og kommunikasjon, logistikk), og økt utnyttelse av ressursene (som matavfall, plast, EE-avfall og masser) for eksempel til nye produkter, nye fôrråvarer eller gjødsel.

Industriell symbiose

NORSUS har jobbet mye med industriell symbiose, spesielt knyttet til bedriftene på Øra industriområde i Fredrikstad og var med i opprettelsen av Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) i 2017. NCCE har sin opprinnelse fra Øra Industriområde, der bedriftene i flere tiår hatt fokus på å utnytte avfallsenergi og beholde ressurser i kretsløpet lengst mulig. Ole Jørgen Hanssen fra NORSUS har vært en sentral person i Øra-nettverket i like lang tid, og er styremedlem i klyngen.

Se også https://norsus.no/sirkulaer-okonomi-norsus-fokus-i-30-ar/.