Pyrolyse kan være en aktuell behandlingsmåte for restavfall 

Pyrolyse

I forstudien Pyrolyse versus avfallsforbrenning – med karbonfangst og lagring har våre seniorforskere Hanne Lerche Raadal og Ingunn Saur Modahl sammenliknet klimapåvirkning og primærenergibruk for pyrolyse og avfallsforbrenning, med og utenkarbonfangst og -lagring (CCS). Analysene er gjort ved hjelp av livsløpsmetodikk (LCA). 

Resultatene viser at pyrolyse av restavfall er en interessant behandlingsmåte sammenlignet med forbrenning med energiutnyttelse. Pyrolyse av restavfall kan gi lavere klimagassutslipp enn forbrenning med energiutnyttelse når forbrenningsanlegget ikke har CCS. For forbrenningsanlegg med CCS kan avfallsforbrenning oppnå bedre resultat enn pyrolyse, men dette er avhengig av hvor lagringsstabilt kullet fra pyrolyseprosessen forutsettes å være. 

NORSUS sin anbefaling er at kunnskapen fra forprosjektet bør danne grunnlag for et større forskningsprosjekt der det gjøres mer grundige bærekraftsanalyser. 

Les hele forprosjektrapporten her

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark.