PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

AR 05.15

Publiseringsår

2015

Type

Publikasjon

Vannstrømmer hos Frevar KF, Denofa AS og Kronos Titan AS på Øra i Fredrikstad

Mulighetene til å utveksle vannstrømmer mellom bedriftene.

Hensikten med prosjektet er å se på muligheten for å utveksle vannstrømmer mellom de tre bedriftene Frevar KF, Denofa AS og Kronos Titan AS, som alle er lokalisert på Øra i Fredrikstad. Ideen er at avløpsvannet fra en bedrift kan benyttes videre i en annen prosess hos en av de andre bedriftene på området. Problemstillingen er da om ulike avløpsvannstrømmer har en kvalitet som gjør dem nyttbare for andre prosesser. Prosjektet bygger på tanken om industriell økologi, hvor industrien skal etterligne naturlige økosystemer, der ingen materialer går til spille. Målet med prosjektet er å redusere den totale mengde avløpsvann hos de tre bedriftene, samt å skape et tettere samarbeid mellom bedriftene på Øra for å få til lønnsomme løsninger for miljøet.

Industriell økologi er et begrep som er basert på den naturlige økologien der systemet som helhet ikke har avfall. Naturen er innordnet slik at «avfall» fra en organisme benyttes av andre slik at alle ressurser utnyttes fullt ut. Man ønsker å etterligne naturen ved å lage et system der avfall fra en bedrift kan benyttes som råvare eller ressurs hos en annen. Fullt ut sirkulær økologi uten avfall vil ikke være mulig å få til i industrien, men ved å gjøre endringer i de ulike bedriftenes prosesser og gjenbruke ressurser vil det være mulig å redusere avfallet, samtidig som man vil ha et mindre behov for jomfruelige råvarer. 

Vann er ikke den viktigste råvaren i prosessene hos bedriftene, med unntak av Frevar KF som i noen av sine prosesser renser drikkevann og avløpsvann, men vann er en viktig ressurs for at prosesser og produksjonssystemer skal fungere optimalt, særlig har bedriftene et stort behov for kjølevann. Rent vann er en begrenset ressurs globalt sett og med en kraftig befolkningsvekst og økende velstand i utviklingsland vil behovet for rent vann øke i årene fremover. En reduksjon i vannforbruk vil derfor være positivt globalt sett, selv om vi i Norge har god tilgang på rent vann. Gjenbruk av vann vil antagelig også føre til at en mindre mengde forurenset vann slippes ut i elver, innsjøer og hav, og vil ha en positiv miljøeffekt både lokalt og globalt. 

De tre bedriftene som inngår i prosjektet i første omgang er Frevar KF, Kronos Titan AS og Denofa AS. Frevar KF renser drikkevann til, og avløpsvann fra, husholdninger i Fredrikstad kommune.  Bedriften er også ansvarlig for avfallshåndtering og energigjenvinning i kommunen. Denofa AS produserer soyamel, soyaolje og lecithin fra soyabønner, mens Kronos Titan AS produserer titandioksid.

I år 2000 ble det gjennomført et lignende prosjekt om utveksling av vann og energi, og en rekke data ble samlet inn. De tre bedriftene, sammen med noen flere, samlet inn data om alle vannstrømmer som gikk ut og inn av hver bedrift. Informasjonen om strømmene inneholdt type vann, bruksområde, vannmengde (m3/år), temperatur og kvalitet. Gjennom telefonsamtaler og epostkorrespondanser med de tre bedriftene har datagrunnlaget fra 2000 blitt revidert, og de andre bedriftene som inngikk er her utelatt. All informasjonen om avløpsstrømmene, vannbehovene og mulige utvekslinger mellom bedriftene finnes i Excel filen «Vannstrømmer_Øra2015», men er også summert opp her. 

Last ned publikasjonen her

DEL DETTE

FORFATTERE

Marthe Bjerkåsholmen