PUBLIKASJON

Publiseringsår

2024

Type

Publikasjon

The Life Cycle of Electronic Devices

Denne rapporten er utviklet av Sustainability Lab på Universitetet i Oslo, Institutt for Informatikk og NORSUS. Den viser resultatene fra livsløpsvurderinger (LCA) av to av de vanligste digitale produktene: bærbar datamaskin og mobiltelefon. Vi analyserte miljøpåvirkningene fra alle fasene i livsløpet til de to produktene: råvareuttak, produksjon, transport, bruk og avfallshåndtering. Studien tar utgangspunkt i at de digitale enhetene brukes i Norge.

Tre miljøpåvirkningskategorier ble inkludert: klimaendringer, kumulativ energibruk og mineralressursknapphet. Vi sammenliknet en lineær strategi (ingen reparasjon) med de mest relevante reparasjonsalternativene. Med lineær strategi mener vi at en organisasjon rett og slett kjøper de digitale produktene de trenger, og sender de til avfallshåndtering når de ikke lenger er i bruk. Vi har definert sirkulær strategi som en strategi der en organisasjon igangsetter tiltak for å reparere og forlenge levetiden til sine digitale produkter så langt det er mulig.

Miljøpåvirkningene ble beregnet per år per digitale enhet. I tillegg beregnet vi påvirkning for 100 og 1000 mobiltelefoner og bærbare datamaskiner. Dette vil gjøre det enkelt for organisasjoner i Norge å beregne miljøgevinstene ved å implementere en sirkulær, reparasjonsbasert strategi sammenliknet med en lineær strategi. Rapporten avsluttes med en kort casestudie som baserer seg på Universitetet i Oslo, en institusjon med 7 000 ansatte og en beregning av reduksjon av klimagassutslipp dersom alle nordmenn bruker mobiltelefonen og datamaskinen sin et eller tre år lenger.

DEL DETTE

FORFATTERE

Maja van der Velden