PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.04.16

Publiseringsår

2016

Type

Publikasjon

Prognoser for biomassetilgang i Østfold

Skog

Østfold Fylkeskommune arbeider med en bioøkonomistrategi, og i den forbindelse ønsker de oversikt over tilgjengelige biomasseressurser fra skogen. Basert på data fra Landsskogtakseringen, er Geoskog brukt til å simulere utviklingen av skogen og potensiell avvirkning i Østfold de neste 20 og 100 årene.

Østfold fylke er relativt beskjeden i størrelse, men biomasseproduksjonen per areal produktiv skog er høy. Selv om det generelt er noe usikkerhet knyttet til prognoser viser resultatene fra simuleringene at tilgjengelig skogsvirke for avvirkning potensielt kan økes noe sammenlignet med dagens nivå, og likevel regnes som bærekraftig i forhold til skogsertifiseringsordningen. Det er særlig mengden avvirket furu og løvtrevirke som kan økes. Men det er viktig å ta hensyn til andre økosystemtjenester som biologisk mangfold, flomsikring og beskyttelse mot erosjon når man tar hogstbeslutninger.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE

Felipe Verdú (Geodata)
Tron Eid (NMBU)