PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.29.14

Publiseringsår

2018

Type

Publikasjon

Miljøvurdering av Vestfjorden Avløpsselskap

Indikatorprosjekt

Østfoldforskning utførte i 2012 et forprosjekt for å bestemme miljøprestasjonen for Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS), et interkommunalt avløpsselskap eid av kommunene Asker, Bærum og Oslo. VEAS mottar avløpsvann for rensing fra Oslo, Asker, Bærum, Røyken og Nesodden. Forprosjektet besto av en enkel, “screening” livsløpsanalyse (LCA), gjennomgang av vitenskapelige artikler om miljøvurderinger av avløpsrenseanlegg og en vurdering av bedriftens miljøkommunikasjon.

På bakgrunn av dette forprosjektet besluttet VEAS å bestille en grundigere miljøvurdering i form av en fullstendig LCA (livsløpsanalyse). Dessuten skulle et sett med miljøindikatorer utarbeides, og verdien av disse beregnes for en tidsserie. Indikatorene skal gi et så fullstendig bilde av miljøprestasjonen til systemet som mulig, og gjøre det mulig for VEAS og andre interesserte parter, å følge utviklingen over flere år. Prosjektet skal også gi innspill til strategiarbeidet til bedriften.

Livsløpsanalysen viser resultatene for en lang rekke miljøpåvirkningskategorier over de forskjellige delene av systemet, som forbehandling og kjemisk rensing, biologisk rensing, avvanning og amoniakkstripping. Analysene viser at en svært stor del av miljøbelastningen er knyttet til produksjon av kjemikaliene som brukes på anlegget. Andre viktige bidragsytere er selve renseanlegget og tunnelen (råvarer, bygging, vedlikehold og demontering) og forurensingsrestene i avløpsvann og slam. Analysen viser også at de nyttige produktene, energi fra avløpsvann (tas ut med varmepumper på Skøyen og Sandvika), ammoniumnitrat og VEAS-jord, gir vesentlige positive bidrag til den totale miljøprestasjonen til VEAS-systemet. Analysene bekrefter konklusjonen fra forprosjektet om at miljøprestasjonen til systemet er på linje med eller bedre enn andre studerte anlegg i Europa, men eksakte sammenligninger er vanskelig å gjøre som følge av forskjeller i analysemetodikk, f.eks. forskjellige systemgrenser.

En sammenligning av miljøprestasjonen til VEAS-systemet med et referansescenario synliggjør miljøeffekten av rensejobben som gjøres og viser at systemet gir en netto positiv effekt på eutrofiering og klimagassutslipp. Resultatene viser også at rensing av avløpsvann gir en forholdsvis beskjeden negativ miljøeffekt sammenlignet med andre miljøbelastninger i en typisk husholdning, som f.eks. oppvarming og transport.

Følgende indikatorer er anbefalt og beregnet for årene 2008-2012: klimagassutslipp, eutrofierende utslipp, total energibruk og uttømming av fossile ressurser. Indikatorer viser små variasjoner fra år til år i serien. Et unntak gjelder klimagassutslippene i systemet «hele VEAS» som viser til dels store variasjoner.  En stor del av denne variasjonen kan forklares med endringer i uttaket av varme fra avløpsvannet fra VEAS (varmepumper). Utnytting av denne varmen til fjernvarmeproduksjon i Oslo og Bærum gir store reduksjoner i klimagassutslippene fordi den erstatter bruk av andre energibærere.

Indikatorene kan brukes blant annet til å følge bedriftens miljøprestasjon over tid, beregne miljøeffekt av investeringer i ny teknologi eller endringer i drift, samt stille krav til leverandører og i kommunikasjon.

Dette prosjektet og forprosjektet viser at det p.t. ikke finnes et omforent sett med indikatorer som brukes for å måle miljøprestasjonen av avløpsrensesystemer. Ordningen “Bedre VA” som omfatter en serie med indikatorer og som brukes av både drikkevannsanlegg og avløpsrenseanlegg i Norge, gir ikke et direkte mål på miljøprestasjon. Det finnes heller ikke en omforent analysemetodikk for å basere en indikatorutvikling på, men LCA synes å være den mest helhetlige og presise metodikken for denne typen miljøanalyser.