PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR 07.06

Publiseringsår

2006

Type

Publikasjon

Miljømessige effekter av lokalisering av IR-avdelingen ved HIØ

Høgskolen i Østfold er i sluttfasen med å vurdere lokalisering av IR-avdelingen som i dag holder til på
Valaskjold i Sarpsborg. Lokaliseringsalternativene som er aktuelle er Værste på Kråkerøy i Fredrikstad, Grålum i Sarpsborg og Remmen i Halden. Værste AS har gitt STØ oppdraget med å beregne de miljømessige effektene (målt i C02-ekvivalenter) av transportarbeid knyttet til de ulike alternativene.
Analysen baserer seg på kjent bosted for ansatte og studenter ved IR-avdelingen på Valaskjold, samt
kunnskap om reisemønster og transportmidler fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Det er i tillegg foretatt vurderinger av sannsynlig transportmønster på bakgrunn av bosted i forhold til avstand til og frekvens på kollektivtilbudet.
Analysen viser at Remmen-alternativet er det miljømessig dårligste alternativet målt i C02-ekvivalenter og privatøkonomisk knyttet til transport.. Utslippene er opp mot dobbelt så høye som de tre andre alternativene.

Forskjellene når det gjelder miljømessige og privatøkonomiske konsekvenser knyttet til transport for de øvrige lokaliseringsalternativene er relativt marginale.
Det er foretatt en sammenligning av energibruk for oppvarming av en gjennomsnittlig høgskolebygning per bruker og år med energiforbruket for å reise til og fra jobb per bruker og år for de ulike lokaliseringsalternativene. Energiforbruket knyttet til drift av bygget -per bruker er betydelig lavere enn energiforbruket knyttet til transport til og fra arbeidssted per bruker. I tillegg er ikke transportarbeid knyttet til reiser i jobb i forbindelse med møter, kurs etc. tatt med i analysen. Denne type kunnskap er viktig å ta inn som en del av beslutningsunderlaget med tanke på å ivareta rollen som ansvarlig samfunnsaktør. Erfaringsmessig er dette fraværende i utbyggingssaker.
Det er foretatt en simulering hvor det antas en betydelig høyere kollektivandel. Også i dette tilfellet kommer Remmen-altemativet dårligst ut.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE