PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.03.16

Publiseringsår

2016

Type

Publikasjon

Materialstrømsanalyse – byggavfall

På oppdrag fra Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har Østfoldforskning, i samarbeid med Sintef Byggforsk, utarbeidet en materialstrømsanalyse for betongavfall fra bygg og anlegg. I denne studien er dagens mengder byggavfall fra nybygg, rehabilitering og rivning, så vel som hvordan mengdene betongavfall vil utvikle seg i fremtiden, redegjort for. Det er videre redegjort for disponering av betongen etter innsamling og levering til godkjent avfallsanlegg, samt direkte gjenvinning av betongavfallet til utfyllingsformål. Utredningen har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk Sentralbyrå, men en sentral del av oppdraget var å fremskaffe ny informasjon for disponering av betongavfallet på bakgrunn av resultater fra tidligere utredninger og informasjon fra entreprenør- og gjenvinningsbedrifter.
 
I tillegg er det foretatt en enkel vurdering av hvordan mengdene gipsavfall vil utvikle seg i fremtiden, og muligheter for økt materialgjenvinning.  Endelig er det sett på mengden glassavfall som oppstår fra bygge- og anleggsaktivitet og gjort en vurdering av om dagens håndtering av både forurensede vinduer (med f.eks. PCB eller klorparafiner, men også ftalater, isocyanater og andre nyere tilsatsstoffer) og ikke-forurensede vinduer fører til at glasset materialgjenvinnes, og også om denne bidrar til forskriftsmessig håndtering av avfallet.
 
Resultater fra studien er beskrevet i rapporten, som kan lastes ned fra denne siden.

DEL DETTE

FORFATTERE

Christian J. Engelsen