PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.27.18

Publiseringsår

2018

Type

Publikasjon

LCA av skipstransport Kina –Norge og Europa – Norge

Klimagassutslipp og energiforbruk

Dette prosjektet ble initiert av Statens vegvesen og Vegdirektoratet, Veg HMS og kvalitetsstab, for å kartlegge klimagassutslipp (GWP) og primærenergiforbruk (CED) over livsløpet knyttet til transport av volumvarer fra Kina til Norge. Med volumvarer mener vi her varer som transporteres i store volum fra Kina til Norge. Til sammenligning var det ønsket å se på transport utelukkende fra Europa til Norge. Formålet med studien er å fremskaffe klimagassresultater og primærenergi per tkm for transport av varer fra Kina til Norge og Europa til Norge. Fire scenarier ble definert i dette prosjektet. To scenarier fra Kina, respektivt Qingdao og Guangzhou, til Norge, via Suezkanalen og omlasting i Rotterdam før endelig shipping til Oslo. To scenarier for shipping utelukkende fra Europa til Norge. Palermo og Rotterdam ble valgt som de to representative europeiske havnebyene. Funn i denne studien viser at det er en relativt liten forskjell i klimagassutslipp per tonn fraktet vare i forhold til transportert distanse mellom varer fra Kina til Norge og Palermo til Norge, vist i Figur 1 og Figur 2. Klimagassbidraget per tkm ble funnet å være; 0,0109 kg CO2-ekv. pr tkm Guangzhou-Oslo, 0,0106 kg CO2-ekv. pr tkm Qingdao-Oslo, 0,0431 kg CO2-ekv. pr tkm Rotterdam-Oslo og 0,038 kg CO2-ekv. pr tkm Palermo-Oslo. Studien viser at de store skipene er vesentlig mer klimaeffektive per tkm enn de relativt små skipene som går inn til norske havner.

DEL DETTE

FORFATTERE

Fredrik Moltu Johnsen