PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.02.15

Publiseringsår

2015

Type

Publikasjon

Kvalitetsgjenvinning i BIR

Bakgrunnen for oppdraget er EUs uttrykte mål om en overgang sirkulær økonomi som følge av at tilgangen til ressursene blir knappere og dermed også dyrere. Den sirkulære økonomien har mål om at all vekst, herunder arbeidsplasser, skapes med redusert uttak av naturressurser. Da må ressurser tas ut av avfallet og inn i ny produksjon, noe som også betyr endret fokus fra kvantitet (gjenvinningsprosent) til kvalitet (rene avfallstyper/strømmer). Resultatene fra studien skal brukes grunnlag for BIRs arbeid med ny avfalls- og ressursstrategi for perioden 2016-2020 (2024).
 
Hovedmålet med studien har vært å gi BIR et bedre grunnlag til å sette mål for kvalitetsgjenvinning i sin avfalls- og ressursstrategi. Følgende hovedelementer har blitt utredet:
·         Definere begrepet kvalitetsgjenvinning ved å gi det et konkret innhold.
·         Vurdere hvordan avfallstypene glass, metaller, tekstiler og plast kan utnyttes bedre og mer effektivt som materialressurser.
·         Vurdere og beskrive sammenhengen mellom økt utnyttelse av materialressursene i avfallet og kvalitetsgjenvinning som begrep
 
Begrepet kvalitetsgjenvinning betyr, i henhold til forfatternes tolkning, å resirkulere avfallsressurser med mål om å oppnå så høy miljø- og ressursnytte som mulig. Det betyr at det er viktig å ha høy kvalitet på innsamlede avfallsressurser, minimert tap gjennom prosessene, samt erstatning av jomfruelige råvarer ved produksjon av produkter som har en nytte/verdi i samfunnet. Det vil medføre at det blir produsert høykvalitetsprodukter med lavere miljøbelastninger enn tilsvarende produkter basert på jomfruelige råvarer.
 
Med bakgrunn i dette foreslås kvalitetsgjenvinning å omfatte følgende to «kvalitetskomponenter»:
–              Teknisk kvalitet: innebærer at verdikjeden er effektiv og bidrar til innsamlede materialer av høy kvalitet og med minimalt innhold av forurensninger/uønskede stoffer
–              Funksjonell kvalitet: innebærer at resirkulerte materialene kan benyttes inn i produkter med positiv nytte i samfunnet og som erstatning for jomfruelige råvarer (unngå downcycling).
 
Energigjenvinning vil spille en rolle i systemet for økt kvalitetsgjenvinning så lenge det finnes uønskede stoffer i deler av avfallet. Men det påpekes at det kun er avfallsressurser som man ikke ønsker inn kretsløpet som bør gå til energigjenvinning, og at disse mengdene bør minimeres, spesielt i et langsiktig perspektiv.
 
For de fire vurderte avfallstypene gis en klar anbefaling om at BIR fortsetter innsamlings- og kildesorteringsordningene med mål om høyest mulig grad og kvalitet på materialgjenvinning. Bakgrunnen for dette er at materialgjenvinning gir klart størst miljønytte, og således er i tråd med EUs forslag til en overgang til sirkulær økonomi og utnyttelse av ressursene. BIR anbefales videre å vurdere samarbeid med aktuelle aktører for å tilrettelegge for økt ombruk av tekstiler som et tiltak for å redusere avfallsmengden. I tillegg anbefales BIR å implementere krav til bruk av resirkulerte ressurser i sine innkjøpsrutiner, samt å etterspørre miljødokumentasjon av materialgjenvinningsformen produksjon av skumglass slik at denne materialgjenvinningsmåten for glass kan sammenlignes med andre behandlingsmåter.
 

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE