PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.25.19

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Del 1: Råstoffgrunnlag, gjødselbehov og synergier mellom sektorer

Del 1: Råstoffgrunnlag

Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som utføres av Norges Bondelag, Østfoldforskning og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert gjennom Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram.

Rapporten presenterer en kartlegging som er gjort i første del av prosjektet, der hensikten har vært å få en geografisk oversikt over råstoffgrunnlag til biogassproduksjon og eksisterende og planlagte anlegg for behandling av husdyrgjødsel. Målet er å danne kunnskapsgrunnlaget for å utvikle nasjonale scenarier for å øke mengden husdyrgjødsel til biogass, med fokus på å få synergier mellom jordbrukssektoren og andre sektorer.

Kartlegging av spredeareal og tilgjengelige husdyrgjødselressurser viser potensiale for å øke bruken av biorest som biogjødsel på jordbruksarealene, spesielt i områdene rundt Oslofjorden. En potensiell barriere er usikkerheten knyttet til nye krav til spredeareal og mengde fosfor det vil være tillatt å bruke. Dersom fosforet kan skilles ut, vil dette løse en del av utfordringene.

Økt innsamling av matavfall vil gi økte ressurser til biogassproduksjon som med fordel kan sees i sammenheng med husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Kartleggingen viser at det er større potensialer for økt utsortering i enkelte fylker. Dersom man oppnår målsetningene om å redusere matsvinn, vil mengdene matavfall til biogassproduksjon reduseres noe.

En forenklet kartlegging av tilgjengelige råstoff fra marine næringer viser at det potensielt er store mengder tilgjengelig i alle kystfylkene. For enkelte av de marine restråstoffene vil det være fare for at biogassanleggene må konkurrere om råstoffet med andre behandlingsmåter, noe som utgjør en viss risiko. Dersom en sambehandler husdyrgjødsel og marine restråstoffer og bioresten skal tilbake til landbruket, er det viktig å sikre at man løser eventuelle utfordringer knyttet til fosforinnhold og tungmetaller.

Oversikten over eksisterende anlegg med tilgjengelig kapasitet for behandling av husdyrgjødsel viser at anleggene i liten grad befinner seg samme sted som der gjødselressursene er lokalisert. Siden transport av husdyrgjødsel er en betydelig kostnadsdriver for sentraliserte anlegg, er det sannsynlig at det vil være mest kostnadseffektivt å bygge eventuelle nye anlegg i nærheten av gjødselresursene. Dette vil bli utforsket i neste fase av prosjektet.

DEL DETTE

FORFATTERE

Elin Marie Stabbetorp
Kjersti Prestrud