PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.50.19

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

Del 2: Nasjonale scenarier

Del 2: Nasjonale scenarier

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et ettårig prosjekt som er gjennomført i samarbeid mellom Østfoldforskning, Norges Bondelag og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratets Klima- og energiprogram.

Prosjektet har utviklet en modell for å beregne hvor mye husdyrgjødsel som kan behandles i hvert fylke for hvert av scenariene basert på antall storfe og gris på hver gård. Videre er det gjort beregninger av reduksjon av klimagassutslipp gjennom verdikjeden per mengde gjødsel oppstått. Kostnadsberegninger per tonn husdyrgjødsel for husdyrbonden og for biogassanlegget har blitt utført for å synliggjøre hvor realistisk hver av scenariene er og eventuelle behov for insentiver og virkemidler. Til slutt sammenliknes de tre scenariene på et årlig nasjonalt nivå for å si noe om hvilket potensiale de kan utløse og hvilke utslippsreduksjoner dette medfører i et verdikjedeperspektiv og for utslippsreduksjoner i landbruket.