PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.29.17

Publiseringsår

2017

Type

Publikasjon

Kompetansemegling – fra virkemiddel til innovasjonstjeneste

Utvikling av kompetansemeglingsordning i Østfold

Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Kompetansemegling – fra virkemiddel til innovasjonstjeneste» som hadde til formål å peke på mulighetene for videreutvikling av kompetansemeglingsordningen i Østfold etter avslutningen av VRI i 2016. Dette prosjektet ble formeldt planlagt i november/desember 2015, og startet opp i januar 2016. Prosjektet ble imidlertid satt på «hold» i mai 2016, da Forskningsrådet fremskyndet utlysningen av mobiliseringsprosjekt i programmet FORREGION (først kalt REGIONSATSING). Den nye kompetansemeglingsordningen fikk i prosjektperioden arbeidstittelen Innovasjonspatrulje Østfold (IPØ). I prosjektet ble det gjort en kartlegging av norske og utenlandske erfaringer med kompetansemeglingsordninger og definert ideelle scenarier for en fremtidig kompetansemeglingsordning i Østfold, inklusiv nødvendige kompetanser og mulige forretningsmodeller. Resultatene ble benyttet i utformingen av mobiliseringsprosjektet for Østfold i programmet FORREGION til Forskningsrådet. Prosjektet fikk navnet «Innovative Østfold (IØ)» og kompetansemeglerordningen ble til Innovative Østfold kompetansemeglernettverk (IØ KMN).

Her oppsummeres en del av hovedfunnene fra litteraturen i ideal-beskrivelse av en kompetansemegler og kompetansemeglerordning, samt noen utfordringer, muligheter og gode løsninger.

Ideal-beskrivelse av en kompetansemegler

Den ideelle kompetansemegleren har en sammensatt profil bestående av teknisk, organisatorisk så vel som sosial kompetanse. Den ideelle kompetansemegler:

 Har kunnskap om bedriftenes kontekst og utfordringer

 Har kunnskap om virkemiddelapparatet

 Har erfaring med prosjektutvikling

 Har erfaring med FoU

 Er oppsøkende og har gode kommunikasjonsevner

 Er empatisk og engasjert

Ideal-beskrivelse av en kompetansemeglingsordning

Utover kompetansene til kompetansemeglerne er det også sentralt at de institusjonelle og organisatoriske rammene støtter opp om kompetansemeglingen på den best mulige måte. Den ideelle kompetansemeglingsordning:

 Er uavhengig av offentlige aktører og virkemiddelapparatet, alternativt en felles eid ordning

 Er offisielt anerkjent som kompetansemeglingsordning

 Er del av et nasjonalt kompetansemeglingsnettverk

 Har kompetansemegling som kjerneaktivitet

 Kan tilby kompetansemegling uansett bransje og bedriftstype

 Har ressurser til å trene og følge opp kompetansemeglerne 

DEL DETTE

FORFATTERE

Irmelin Gram-Hanssen