PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.13.18

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Klimagassregnskap Lislebyhallen

Et byggeprosjekt med klimaambisjoner

Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt. Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner om klimagassreduksjoner innenfor områdene transport, materialvalg og energiforbruk i drift. Målet var en halvering av utslipp jamfør et referansebygg. Det ble utarbeidet et klimagassregnskap ved planlegging/prosjektering av arkitekten, mens Østfoldforskning ble engasjert til å lage klimagassregnskap etter to års drift og utarbeide rapport.

 

Rapporten omfatter klimagassregnskap fra områdene materialbruk, energibruk i drift og transport i fasene prosjektert, ferdig bygget og etter to års drift. Klimagassberegningene er basert på krav i Framtidens byer (klimagassregnskap.no) og benytter rapportmalen fra FutureBuilt. Rapporten viser også til intervjuer av ressurspersoner som har deltatt i gjennomføringen av prosjektet. Til sist gis det innspill til hvordan Fredrikstad kommune kan planlegge og gjennomføre bygg og områder med høye klimaambisjoner.

 

Denne rapporten ble lagt til grunn for formannskapet enstemmige vedtak (28. juni 2018):

«Kommunens framtidig arbeid med klimagassreduksjoner og klimatilpasningstiltak knyttet til bygg og uteområder, bør bygge videre på erfaringene fra pilotprosjektet Lislebyhallen.»