PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.04.19

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Evaluering av pilotordning for tilskudd til husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Hensikt og gjennomføring

Hensikten med dette prosjektet har vært å evaluere pilotordningen for tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg, som ble innført under jordbruksoppgjøret i 2012. Formålet med ordningen er å bidra til å øke mengden husdyrgjødsel som behandles i biogassanlegg i Norge. Biogassproduksjon er et av flere tiltak for å redusere klimagassutslippene i landbruket, samtidig som det kan bidra til utslippsreduksjoner i andre sektorer ved at biogass genererer strøm, varme eller drivstoff til gasskjøretøy som kan erstatte fossile energibærere.

Støtten utbetales til gårdeiere som har eget biogassanlegg eller som leverer husdyrgjødsel til et sentralisert biogassanlegg. Støtten gis over jordbruksavtalen og beregnes per tonn gjødsel behandlet, korrigert for tørrstoffinnhold. Dersom gårdeier har eget biogassanlegg, kan tilskuddet søkes direkte ut fra foretakets dyretall, med forutsetning om at all husdyrgjødsel behandles i anlegget.

Prosjektet er gjennomført av Østfoldforskning på oppdrag fra Landbruksdirektoratet og ble gjennomført i perioden november 2018 til februar 2019. Det ble foretatt spørreundersøkelser blant en rekke aktører: bønder som har mottatt støtte (som leverer husdyrgjødsel til sentralisert biogassanlegg eller behandler husdyrgjødsel i eget anlegg), bønder som har mottatt biogjødsel fra sentralt biogassanlegg, husdyrbønder som ikke har mottatt støtte, sentraliserte biogassanlegg som behandler husdyrgjødsel og biogassanlegg som ikke behandler husdyrgjødsel. Videre har prosjektet kartlagt drivere og barrierer for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, kartlagt mengder behandlet og støtte utbetalt, estimert reduksjon av klimagasser i landbruket og gjennom verdikjeden, samt gjennomført økonomiske analyser. Til slutt har innretningen på den nåværende støtteordningen blitt evaluert og mulige fremtidige innretninger blitt diskutert.