PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.12.15

Publiseringsår

2015

Type

Publikasjon

Beregning av utslipp fra transport i Tromsø. Med framskrivinger til 2030 og 2050

Prosjektet ”Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø med framskrivinger til 2030 og 2050” har hatt som mål å få en status over utslipp av viktige komponenter i 2014. Det er undersøkt direkte og indirekte utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx) og partikler mindre enn 10 mikrometer (svevestøv). Dette skal brukes som grunnlag for å forstå hvordan utslippsmengdene kan endre seg i fremtiden, som en følge av ulike politiske beslutninger, og å utvikle kunnskap om de mest effektive virkemidlene og tiltakene på transportområdet. I tråd med mandatet har fokus vært på utforming av ulike løsninger for å oppnå utslippsreduksjoner i Tromsø i 2030 og 2050. Prosjektet belyser effekten av tiltak, og om de kan bidra til å legge til rette for lavere utslipp ved å fremme for eksempel teknologisk utvikling og strukturelle omlegginger. Prosjektet har studert transportsystemet, parkeringsrestriksjoner, drivstoffavgifter, bompenger og vegprising, arealutvikling, landstrøm til skip, elektriske og/eller batteridrevne hurtigbåter og ferger, samt fiskefartøy.

Resultatene viser at det ble sluppet ut ca. 308.000 tonn CO2-ekvivalenter, 815 tonn NOx og 152 tonn partikler fra transport i Tromsø i 2014. Mesteparten av klimagass- og partikkelutslippene kommer fra veitransport, mens NOx-utslipp er likelig fordelt mellom vei- og sjøtransport. Med bruk av Statens Vegvesens tall for utslippskostnader er de totale utslippskostnadene 466 millioner kroner for utslipp innenfor de sentrale deler av Tromsø kommune. Partikkelutslipp står for hovedandelen av kostnadene, etterfulgt av klimagasser og nitrogenoksider.

Tromsø har opplevd en betydelig befolkningsvekst de siste tiårene. Det har også vært en sterk vekst i antall biler per 1.000 innbyggere og en dreining fra små bensinbiler til større dieselbiler. Til sammen har dette ført til en utslippsvekst, på tross av at kjøretøy har blitt mer drivstoffgjerrige og også «renere» med tanke på utslipp. Hvis de samme trendene (innen befolkning, bilhold og utslippsutvikling) fortsetter i fremtiden, vil utslippene stige og det er beregnet en årlig utslippskostnad på 763 millioner 2015-kroner i 2030 og 949 millioner 2015-kroner i 2050. Dette inkluderer riktignok en økning i kostnaden for klimagassutslipp, men peker mot viktigheten av å innføre utslippsreduserende tiltak.

Rundt alle store beslutninger er det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre, beslutninger rundt transportsystemet i Tromsø er intet unntak. Noen beslutninger vil ha høye investeringskostnader, men kan gi lave driftskostnader. Noen beslutninger vil gi høye klimagassutslipp, men begrense utslippene av partikler. Noen beslutninger vil være i henhold til interessene til noen som er bosatt ett sted, men til ulempe for noen som er bosatt et annet sted. For å sikre at de ulike hensynene balanseres og at interessene til både nåværende og fremtidige Tromsøbeboere ivaretas, er det mange prosesser som må kjøres parallelt.

Overgang fra fossile brensler til fornybare energikilder er sentralt i mange av tiltaksscenarioene vi har utredet. Det kanskje viktigste resultatet er at man må se resultatene fra flere scenarioer i sammenheng. Av alle scenarioene presentert, er det en fullstendig innføring av elektrisk drevne personbiler som vil gi størst utslippsreduksjoner. Likevel vil det, selv i det tilfellet hvor alle personbiler drives av elektrisitet, være betydelige utslipp fra transport i Tromsø. Både fordi de andre transportmidlene har store bidrag til utslipp og fordi utslipp av partikler i større grad er knyttet til slitasje på vei enn til partikler i eksos. Det forteller at man er nødt til å koble mange ulike tiltak både på land og sjø for å få utslippsreduksjoner som virkelig monner.  

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE

Asbjørn Hovstø
Flemming Sveen