PUBLIKASJON

Publikasjonsnummer

OR.03.19

Publiseringsår

2019

Type

Publikasjon

Bærekraftig Plast

Forprosjekt

Dette forprosjektet er basert på en grundig litteraturgjennomgang for alle punktene til prosjektet. For punktet om inkludering av plastforsøpling i LCA metodikk, ble det etablert dirkete kontakt med forskere på feltet.

Resultatene fra dette forprosjektet kan oppsummeres som følger: plast som materiale har en stor nytteverdi. Plastforsøpling er derimot en utfordring som er vanskelig å måle og analysere nøyaktig. Resultatene fra litteraturstudien tyder på at det er produkter med kort levetid, fremfor alt emballasje og spesielt emballering av næringsmidler, samt engangsartikler av plast og fiskeutstyr som utgjør de største kildene til plastavfall i havet. Det er derfor viktig å jobbe målrettet med emballasje- og fiskesektorene for å analysere om plast er det best egnede materiale å benytte for denne type produkter. Bruken av plast som materiale for noen produkter er alt regulert av EU, og det kan forventes at mer vil skje på dette området.

Hvor velegnet plast er som materiale vil blant annet kunne fanges opp av livssyklusanalyser, som danner grunnlag for å vurdere i hvilke sammenhenger plastmateriale har høyest nyttefaktor, hvor plastmaterialer bør substitueres av andre materialer, og hva slags type innovasjon som kan bidra til å forebygge eller redusere problemene knyttet til bruk av plast i dagens samfunn. Arbeid på integrering av forsøplingsproblematikken i LCA-metodikken er igangsatt, men må videreutvikles.

Parallelt med dette, finnes det gode eksempler på bruk av gjenvunnet plast som materiale, blant annet med erfaringer fra Sirkulær last prosjektet, i regi av Østfoldforskning. I tråd med en sirkulær økonomi må dette fremmes som alternativ til jomfruelig materiale.

Forprosjektet identifiserer potensialet for et hovedprosjekt som er søkt midler til gjennom BIA-utlysningen om Bærekraft. Les mer om det her.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

FORFATTERE