PROSJEKT

Prosjektleder

Lars Gunnar Furelid Tellnes

Varighet

01/08/2019 -

30/07/2022

Finansiør

Oslofjordfondet og deltakende bedrifter

Utvikling av klimasmart krysslimt tre (RENTRE)

RENTRE skal realisere Splitkon sin visjon om å tilby krysslimt tre med markedets laveste klimagassutslipp over livsløpet. RENTRE vil bidra til å styrke regionalt næringsliv, det vil gi industripartnerne som deltar konkurransefortrinn, og bidra til høyere verdiskaping i regional tremekanisk industri. Prosjektet vil bidra til bedre utnyttelse av kortreiste skogressurser, samt koble noen av landets viktigste kompetansemiljøer innen fagområdene miljødokumentasjon, skogbruk og tremekanisk industri (NMBU og Østfoldforskning) med næringsliv i Oslofjordfond-regionen.

Østfoldforskning skal bidra med sin kompetanse på miljødeklarasjoner (EPD) og spesielt modellering av transportbaserte utslipp. I verdikjeden av tremekaniske produkter, så bidrar transport mye til klimagassutslippene, men beregningene er usikre. Østfoldforskning vil derfor inkludere nye metoder for å beregne transportutslipp og vurdere alternative transportmidler som kan redusere utslippene. I en senere fase av prosjektet vil det arbeids for automatisering av EPD slik at utslipp kan beregnes for hvert byggeprosjekt og her har Østfoldforskning bidra med erfaring fra mange års arbeid med EPD-generatorer.