PROSJEKT

Varighet

01/03/2019 -

31/12/2023

Finansiør

Forskningsrådet Bionær

LIVESTOCK – Sustainable Livestock Production

LIVESTOCK er et forskningsprosjekt finansiert av forskningsrådet med NMBU som prosjekteier. Hovedmålet med LIVESTOCK er å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon i Norge i et sirkulærøkonomisk perspektiv, med fokus på økt utnyttelse av lokale og fornybare ressurser. Dette skal oppnås gjennom å utvikle LCA-modeller og dokumentere bærekraft for husdyrproduksjon, med fokus på nye fôringredienser og vurdere ulike avveininger mellom klimafotavtrykk og andre bærekraftaspekter.

I prosjektet LIVESTOCK gjennomføres helhetlige livsløpsanalyser av norsk husdyrproduksjon. Det betyr at det ikke kun er det enkelte dyrs eller den enkelte gårds utslipp, men systemene fra jord til produkt. Analysene omfatter de tre pilarene for bærekraft; miljø, økonomi og sosiale forhold. I prosjektet er det spesielt fokus på hvordan bruk av et norsk ressursgrunnlag spiller inn på bærekraftseffekten av slike produksjonssystemer, og særlig nye, innovative fôrressurser som for eksempel gjær laget fra norske grantrær. Det er viktig å dokumentere slike effekter for å kunne bidra til gode beslutninger om framtidig norsk matproduksjon. Dersom vi i Norge kan produsere høyverdig proteinholdig mat ved å utnytte nasjonale råvarer som vi har et overskudd av, vil vi ivareta både selvforsyning og matsikkerhet i tillegg til å ivareta bærekraften i norsk husdyrproduksjon.

I prosjektet skal det også utarbeides ulike scenarier for framtidig husdyrproduksjon og konsekvensene dette vil gi fremover. I Norge har vi rik tilgang på blant annet skog, kystsone, vann og fornybar energi, men vi har begrensede muligheter til å dyrke vekster som kan konsumeres av mennesker direkte. Drøvtyggerne har derfor i utgangspunktet en viktig rolle i ressurskretsløpet. Dersom det framtidige kostholdet i større grad skal bestå av plantebasert mat framfor animalske produkter vil dette føre med seg noen konsekvenser, blant annet for egenprodusert mat, importbehov og bruk og forvaltning av nasjonale ressurser.