PROSJEKT

Prosjektleder

Mona Nilsen

Varighet

01/08/2018 -

15/12/2018

Finansiør

Horizon 2020

Klimakommunikasjon i Pentahelix-prosjektet

PentaHelix er et EU-prosjekt med støtte fra EU-programmet Horisont2020.

Prosjektsamarbeid er mellom Norge/ØFK og aktører i Kroatia, Latvia, Belgia og Spania.

 

Prosjektet fokuserer på effektiv og bærekraftig energi- og klimaplanlegging og har følgende formål:

– oppnå god samordning mellom lokale, regionale og nasjonale planverk og klimamål

– utvikle en innovativ metode som vil effektivisere klimaplanprosessen

– utvikle en kunnskapsbank som gjør at man raskere kan gjøre endringer i planene hvis geografiske, økonomiske eller andre forutsetninger endres

– totalt sett redusere ressursomfanget for den enkelte kommune

– forbedre og forenkle medvirkningen med andre aktører i samfunnet

– etablere felles grunnlag for klimahandling

PentaHelix står for tverrsektoriell samhandling og fokuserer på fem ulike aktørgrupper:

– Offentlig virksomhet (lokal, regional, nasjonal og internasjonal)

– Industri (og bedrifter innen f.eks. handel, landbruk etc.)

– Akademia (forskning og utdanningsinstitusjoner)

– Interesseorganisasjoner

– Befolkningen (huseiere, bileiere)

I gjennom Klima Østfold samarbeidet blir kommunene i Østfold involvert i prosjektet i forbindelse med utarbeidelse av egne klima og energiplaner. Østfold fylkeskommune sitt arbeidet med regional plan er også et sentralt bidrag inn i prosjektet. Klima Østfold har organisere felles arbeidsgrupper og fasiliterer arbeidet med framhenting av felles kunnskapsgrunnlag som kommunene kan benytte i sin klima- og energiplanlegging. Som en del av prosessen blir det også tilrettelagt for bred og god medvirkning med alle relevante aktører. I medvirkningen vil det være fokus på dialog, forslags- og kunnskapsutveksling og forankring.

DEL DETTE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

PROSJEKTDELTAKERE