PROSJEKT

Prosjektleder

Hanne Møller

Varighet

01/03/2013 -

30/08/2015

Breadpack

Nye fiberbaserte emballasjeløsninger  for ferske bakervarer.


Nytt prosjekt finansiert av Forskningsrådet har nettopp startet opp (mars 2013). Prosjektet har en varighet på 2 ½ år. Hovedideen med prosjektet er å utvikle nye emballasjeløsninger og  prosess- og produktforbedringer for ferske brød, som vil bidra til å sikre tilstrekkelig kvalitet og samtidig øke holdbarheten for bakervarene med 1-2 døgn.  Dette vil gi betydelig reduksjon i mengden ferske brød som kastes i hele verdikjeden, øke lønnsomheten og verdiskaping for bakerisektoren og emballasjeprodusent, uten at dette skal gå på bekostning av opplevd kvalitet hos brukeren.

Prosjektets hovedmål er å øke kvaliteten på ferske brød  slik at de får en holdbarhet på  minst 2 dager samtidig som normal salgspris opprettholdes. Dette vil kunne bidra til å redusere svinnet av ferske brød med minst 25%. I tillegg vil dette også gi vesentlig lavere miljø- og ressursbelastning for bakervarer og emballering/distribusjon av disse, samt reduserte kostnader i verdikjeden.

Gjennom prosjektet skal det utvikles og testes i labskala og industriell skala nye fiberbaserte emballasjeløsninger, som sammen med innovasjoner i produkt- og/eller prosessendringer i bakeriene skal bidra til å øke holdbarheten, redusere svinnet og øke verdiskapingen for ferske brød i Norge.  

Gjennom ForMat-prosjektet er det dokumentert at det kastes store mengder ferske bakervarer både fra produsentleddet, fra dagligvarehandelen og fra forbrukerleddet i Norge. Enkelte produsenter har svinn på over 10% av omsetningen, mens tilsvarende i dagligvaresektoren ligger på ca. 8%.  Dette representerer store omsetningstap for bransjen, og både ut fra et økonomisk, miljømessig og et etisk perspektiv er det viktig å gjøre tiltak for og redusere svinnet.

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE