PROSJEKT

Prosjektleder

Kari Anne Lyng

Varighet

01/01/2021 -

31/12/2023

Oppdragsgiver

Landbruksdirektoratets Klima- og Miljøprogram

Finansiør

Landbruksdirektoratets Klima- og Miljøprogram

Partnere
NIBIO
Norges Bondelag


Biorest fra nye marine råstoffer og husdyrgjødsel: Bruksanbefalinger for landbruket

Myndighetenes mål om økt biogassproduksjon vil også føre til økte mengder biorest. En god håndtering av bioresten har betydning både for økonomi, klimagassutslipp og ressurseffektiviteten til verdikjeden, og en god avsetning på bioresten har vist seg å være en betydelig barriere for flere norske biogassanlegg.
Flere steder i landet er det i ferd med å etableres biogassanlegg som skal basere seg på nye råstoffer slik som fiskeensilasje og fiskeslam, i tillegg til husdyrgjødsel. Det er begrenset kunnskap om hvordan disse råstoffene påvirker kvaliteten på bioresten, både med tanke på næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer.
Hensikten med prosjektet Biorest fra nye marine råstoffer og husdyrgjødsel: Bruksanbefalinger for landbruket er å bidra til økt kunnskap om hvordan de nye råstoffene til biogassproduksjon påvirker kvaliteten og kommunisere eksisterende kunnskap til landbruket. Dette skal gjøres gjennom å innhente informasjon fra eksisterende anlegg og å gjennomføre prøvetaking og analyse av bioresten på nye anlegg. Dette skal lede frem til en biorestguide for landbruket som skal oppsummere fordeler og ulemper, anvendelsesområder og begrensninger for biorest fra ulike råstoffer.
Videre skal prosjektet oppskalere kunnskapen fra enkeltanlegg til et nasjonalt nivå og utvikle en nasjonal anbefaling for hvordan ulike biorestprodukter bør anvendes med utgangspunkt i lokalisering og kvalitet.

Rapporter fra prosjektet

Biorest fra marine råstoffer og husdyrgjødsel: Klimapåvirkning og gjenvinning av nitrogen og fosfor (NORSUS).

Biorest fra marine råstoffer: Kjemisk sammensetning og gjødselkvalitet (NIBIO)

DEL DETTE

PROSJEKTDELTAKERE