PROSJEKT

Prosjektleder

Hanne Lerche Raadal

Varighet

01/07/2019 -

30/09/2023

Partnere
FREVAR (prosjekteier)
Østfoldforskning (prosjektleder)
Borg Havn IKS
Kronos Titan AS
Metallco Stene AS
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi
Fredrikstad kommune
Høgskolen i Østfold
Eyde-Klyngen
Sotenäs Symbioscentrum
Kalundborg Dansk Symbiosecenter


Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose

Mål: Sikre at alle material- og energiressurser i Øra-området blir utnyttet mest mulig effektivt og at virksomheten samlet i Øra-området er tilnærmet klimanøytral gjennom økt samhandling mellom bedriftene og virksomhetene i området (industriell symbiose).

Forskningsprosjektet skal resultere i konkrete innovasjon i private partnerbedrifter, så vel som innovasjon i samhandling mellom bedrifter og mellom bedrifter, offentlige selskaper og offentlig forvaltning. Det skal utvikles og implementeres en dynamisk og oversiktlig ressursdatabase og ressurskart samlet for hele Øra-området i en web-basert. Det skal gjennomføres industrielle utviklingsprosjekter som kan bidra til teknologiske løsninger som gjør det mulig å redusere ressurstap, dele overskuddsressurser og øke miljø- og ressurseffektiviteten i området totalt sett. Innovasjonsarbeidet vil foregå i nettverk mellom bedriftene som produserer og har behov for ressurser som kan deles, og FoU-miljøer som kan bidra til utvikling av nye løsninger. Det skal utvikles nye metoder og modeller for næringsutvikling gjennom samarbeid og samhandling mellom bedrifter og mellom bedrifter og offentlig virksomhet for å fremme industriell symbiose og sirkulær økonomi i praksis.

Prosjektet er støttet av RFF Oslofjord.

Publikasjon fra arbeidspakke 1 kan lastes ned her.