Millionsatsing for å sikre økt gjenvinning, bedre gjenbruk og mindre bruk av plast

Plastikk gjenvinning

Grønn Plattform-prosjektet Re3-Plast: Reduce, Reuse, Recycle har fått tildelt 67 millioner for å utvikle og demonstrere sirkulære løsninger for plastemballasje til mat, og dermed legge grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv

– Vi er virkelig stolte av å skulle lede dette omfattende samarbeidsprosjektet, som vil bidra til redusert plastforbruk og grønn omstilling. For å lykkes har vi har samlet 18 sentrale aktører fra verdikjedene for mat, emballasje, gjenbruk og gjenvinning. Vi vil dekke hele utviklingsløpet fra idé til ferdig produkt, sier Bente Torstensen, adm. direktør i Nofima.

Det er Nofima som leder prosjektet. Prosjektets eier er Nortura.

Store samfunns og næringsgevinster

Det er seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima som har vært ansvarlig for søknaden og vil være prosjektleder

– Vi vil legge vekt på å utvikle velfungerende gjenbruksløsninger og mekanisk gjenvinning. En annen viktig ambisjon er å redusere materialbruken slik at forbruket av jomfruelig plast går ned, sier seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima

Lavere materialbruk og teknologiutvikling innen resirkulering vil redusere bruken av plast med minimum 42.000 tonn.  Disse besparelsene gir et direkte redusert CO₂-avtrykk på ca. 50.000 tonn CO₂- ekvivalenter. I tillegg vil teknologien som utvikles bidra til økt gjenvinning og bruk av gjenvunnet emballasje fra andre aktører. Dette vil gi en reduksjon på minimum 133.000 tonn CO₂-ekvivalenter. Verdiskapingen fra prosjektet er estimert til over 2,1 milliarder kroner.

Aktuelle samfunnsgevinster vil være:

  • Mindre plastavfall sendes til forbrenning eller eksport og reduserte mengder plastråstoff importeres
  • Kvalitet og holdbarhet på norske matvarer sikres
  • Ny teknologi utvikles med mulighet for bruk i annen industri som har eller vil få krav om økt gjenvinning og bruk av resirkulert plastmateriale
  • Minimum 400 nye norske arbeidsplasser og opprettholdelse av norsk matproduksjon.

– NORSUS jobber hver dag for å få til en mer sirkulær økonomi, og plastemballasje har vært et viktig fokusområde det siste årene. At vi nå får mulighet til å gå foran med dette tunge konsortiet og vise hvordan man kan lage gode sirkulære løsninger for plastemballasje gjennom samarbeid på tvers as verdikjeden er veldig inspirerende, sier koordinator for emballasje, Pieter Callewaert i NORSUS.  

Redusere plastbruken

Det finnes kommersielt tilgjengelig gjenvinnbare løsninger for matemballasje, men disse er ikke egnet til alle aktuelle formål eller tilpasset dagens pakkemaskiner. Det kan resultere i dårligere beskyttelse og holdbarhet.

– Vi må alltid ha flere tanker i hodet samtidig når vi utvikler nye emballeringskonsepter med redusert plastforbruk. Vi vil jobbe med gjenvinnbare materialer, pakningsstørrelser og tynnere materialer. Samtidig må vi ha i mente at matemballasjens viktigste funksjon er å beskytte maten og sørge for ønsket holdbarhet. De nye løsningene kan ikke gi økt matsvinn, og de må aksepteres av forbrukerne. Denne delen av prosjektet vil ha stor betydning for matprodusentene, fordi det vil gi atskillige besparelser i form av redusert plastbruk, forklarer Marit Kvalvåg Pettersen.

Nofima leder dette arbeidet, som også vil kreve utvikling av pakkemaskiner. I tillegg må løsningene ta hensyn til forbrukernes forventninger og ønsker. Matprodusentene som er med i prosjektet vil teste og tilpasse de nye løsningene i industriell skala, i samarbeid med FoU-partnere og emballasjeleverandører.

– Nortura har en ambisiøs bærekraftstrategi hvor reduksjon av plastbruk og optimal verdikjede for plast er et viktig område. Nortura valgte derfor å ta ansvar som prosjekteier og er veldig glad for at Nofima tar ansvaret for prosjektledelsen. Vi ser frem til fremtidige løsninger til beste for miljøet, sier Per Berg, Direktør FoU og nyskaping i Nortura

Gjenbruke emballasjen

Det siste tiåret har det vært en reduksjon i bruken av gjenbrukbar matemballasje i Europa. Re3-Plast skal utvikle gjenbrukbar emballasje til for eksempel take-away. For å tåle gjenbruk må emballasjen være solid. Den må kunne vaskes flere ganger og den må tåle transport, håndtering og fylling.

Gjenbruk av emballasje krever også endringer i forretningsmodeller. Bedriftene i verdisyklusen må samarbeide, og de må ha forbrukerne med på laget. Bærekraftsanalyser blir viktige for å måle effektene. Det er Tomra som leder denne delen av prosjektet.

Utvikle resirkuleringsteknologi

I dag brukes nesten ikke resirkulert plast til matemballasje. Det er god grunn til at reglene er strenge. Det handler om å være helt sikker på at ingen skadelige stoffer kommer i kontakt med maten.

I Re3-Plast skal deltakerne utvikle og teste teknologi og løsninger for å gjøre matemballasje gjenvinnbar samt forbedre sortering og dekontaminering, og dermed øke bruken av gjenvunnet innhold i matemballasje. Det er Norner som leder dette arbeidet.

– Vi skal utvikle matemballasje med minimum 50% gjenvunnet plast som er designet for gjenvinning, som effektivt kan sorteres, og som kan gjenvinnes til en tilstrekkelig god kvalitet slik at jomfruelig plastråstoff kan erstattes, sier forsker Tanja Radusin i Norner.

Nye og strengere europeiske krav

Et nytt EU-regelverk er på trappene. Den nye europeiske forordningen for emballasje og emballasjeavfall (PPWR) krever reduksjon i mengden plastavfall og at all emballasje skal være gjenvinnbar. Innen 2030 skal det være minimum 10 prosent gjenvunnet innhold i plastemballasje til mat, og minimum 50 prosent innen 2040.

Dette krever nye typer emballasjeløsninger. Samtidig er det viktig å sikre at endringer på produktnivå også medfører økt miljø- og ressurseffektivitet på et overordnet nivå. I dag er denne kunnskapen mangelfull.

– I 3Re-Plast skal vi sikre at den sirkulære plastøkonomien som utvikles fører til størst mulig klima og miljøgevinst. Dette ved å analysere hele plastsystemet, individuelle produktløsninger og samspillet mellom reduce, reuse og recycle sier Pieter Callewaert, som er ansvarlig for dette arbeidet sammen med Hanne Lerche Raadal og andre kolleger fra NORSUS.


Om Grønn plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Satsningen er finansiert av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA. Ni nye forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 573 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform, for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet.

Om aktørene

Re3-Plast har et sterkt konsortium som representerer emballasjeverdikjeden gjennom de største matprodusentene i Norge, emballasjeprodusenter, teknologileverandører for emballering, etiketter og sortering, produsentansvarselskapet som skal bygge ny nasjonal infrastruktur for finsortering av plastemballasje og de ledende FoU-partnerne innen de relevante fagområdene. Følgende 18 partnere er med Nortura, Tine, Salmar, Orkla Confectionary & Snacks Norge AS, Tomra, Bewi, MCC, Südpack, Multivac, ROAF, Plastretur, Grønt Punkt Norge, Emballasjeforeningen, Nofima, Norner Research, SINTEF, NORSUS og Future Materials. Prosjekteier er Nortura og prosjektet vil ledes av Nofima.