Oppstartsmøte for forskningsprosjektet Circulizer

Oppstartsmøte for forskningsprosjektet Circulizer

Fredag 19. januar var det oppstartsmøte for forskningsprosjektet Circulizer: Biorest produsert fra marine restråstoffer: Gjødseleffekt, miljøgevinster og fasilitering av endring.  Målsetningen til Circulizer er å forbedre sirkulariteten mellom blå og grønn sektor gjennom å øke kunnskapen om bruk av marine restråstoffer (som fiskeslam og fiskeensilasje) til biogass- og biorestproduksjon. I prosjektet skal det blant annet gjennomføres forsøk knyttet til marine råstoff I biogasslaben på Ås, det skal gjøres analyser av egenskapene til biorest som biogjødsel, utføres feltforsøk der biorest brukes som gjødsel, beregne miljøpåvirkning fra biogjødsel og utforske barrierer som gårdbrukere opplever knyttet til bruk av biogjødsel.Møtet startet med en omvisning på biogasslaben på Ås og deretter var prosjektpartnerne samlet i Vitenparken for å diskutere målsetningene i prosjektet og innholdet i de ulike arbeidspakkene. Circulizer vil ledes av NORSUS og gjennomføres i samarbeid med forskere fra NIBIO, NMBU, NORSØK og Havforskningsinsituttet. Prosjektet har en rekke partnere som representerer ulike aktører i verdikjeden: Ragn-Sells Havbruk, Lødingen fisk, Skretting, Den Magiske Fabrikken, Svanem Biogass, Sømna Biogass, Vireo, Bioenergi Finnøy, Biogass Norge, Norges Bondelag, Rogaland Biogassnettverk og Landbrukets Klimaselskap. Norsk Landbruksrådgivning skal bidra i feltforsøk.«Det har vært en stor entusiasme blant partnerne i prosjektet på oppstartsmøtet, og vi er ivrige etter å komme i gang», sier prosjektleder Kari-Anne Lyng. «Dette viser at kunnskapsbehovet er stort når det gjelder egenskapene til biogjødsel produsert fra anaerob utråtning av marine restråstoffer.  Etter mange år med prosjekter som har fokusert på ulike aspekter innenfor biogassproduksjon, er det på tide å dykke dypere inn i bioresten og hvilke muligheter den kan gi.»

Mer informasjon om prosjektet her