Nye reguleringer er på trappene – sosial livsløpsanalyse kan brukes til å dokumentere og forbedre produksjon

Livsløpsanalyser (Life Cycle Assessment, LCA) er et godt redskap for å evaluere miljøpåvirkningen av produkter, men miljømetoden innbefatter ikke sosiale aspekter. Derfor er metoden sosial livsløpsanalyse (S-LCA) utviklet.

Sosial livsløpsanalyse tar hensyn til sosiale forhold for alle berørte parter i en verdikjede tilsvarende som LCA for miljøpåvirkninger. Sosial livsløpsanalyse har som mål å vise både de negative og de positive sosiale virkningene igjennom hele verdikjeden. Dette er et felt av økende interesse i ulike bransjer. Vi antar også at det vil bli enda mer etterspurt ettersom de to forestående europeiske reguleringene Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) kommer på plass. Også EUs taxonomi stiller krav til åpenhet rundt sosiale forhold gjennom ‘Minimal Safeguard’-konseptet.

Sosial LCA er en mer nylig utviklet metode enn miljø-LCA. Ideen om integrerte sosiale og sosioøkonomiske kriterier i LCA kom på SETAC-konferansen i 1999, hvor sosial velferd i utgangspunktet var anbefalt som en sosial påvirkningskategori inn i miljø-LCA. Resultatet ble i stedet at S-LCA ble utviklet som egen metode, men også som en metode som kunne inngå sammen med miljø-LCA og den økonomiske LCA-metoden Life Cycle Costing inn i integrerte bærekraftsvurderinger (Life Cycle Sustainability Assessment, LCSA).

I 2009 publiserte UNEP/SETAC en veiledning for S-LCA av produkter, hvor følgende definisjon av S-LCA var gitt:

a social impact (and potential impact) assessment technique that aims to assess the social and socio-economic aspects of products and their potential positive and negative impacts along their life cycle encompassing extraction and processing of raw materials; manufacturing; distribution; use; re-use; maintenance; recycling; and final disposal”.

Hensikten med å gjøre en S-LCA var ifølge UNEP/SETAC 2009 å støtte forbedringen av sosiale forhold og av de overordnede sosioøkonomiske konsekvensene av et produkt gjennom dets levetid for alle berørte parter. Senere har metoden blitt utvidet til å kunne anvendes også på organisasjoner, bransjer og industrielle sektorer generelt, noe som er reflektert i UNEPs oppdatering av rapporten i 2020. S-LCA brukes både som et kommunikasjonsverktøy og til beslutningsstøtte, for bedrifter, NGOer og myndigheter.

Siden 2009 har et stadig økende antall vitenskapelige artikler blitt publisert på konseptet og metoden. Fortsatt foregår mange grunnleggende diskusjoner og mye metodeutvikling internasjonalt, som for eksempel bevitnet på The 8th International Conference on S-LCA i Aachen i september 2022, der NORSUS deltok i programmet. Det er rask utvikling i både harmonisert praksis og databaser.

S-LCA har mange likehetstrekk med miljø-LCA, men også viktige forskjeller. I S-LCA er for eksempel den geografiske dimensjonen svært viktig fordi sosiale forhold varierer mye fra land til land (arbeidsvilkår, mulighet for fagforeningstilhørighet, osv.). Tidsrammen er et annet viktig element fordi sosiale forhold endres over tid (fattigdom, helse, osv.).

For å fremskaffe informasjon om sosial bærekraft kan databasene PSILCA eller Social Hotspot Database benyttes. Disse databasene hjelper oss å finne ut om sosiale «hot spots», det vil si hvilke områder i verdikjeden som har størst betydning for sosial bærekraft.

På NORSUS har vi brukt S-LCA i flere prosjekter, bl.a. RoButcher, Exilva, Meat 2.0, Future Pack, iNOBox og Redesign QR.

For mer informasjon om status på S-LCA:

Tokede, O., Traverso, M. Implementing the guidelines for social life cycle assessment: past, present, and future. Int J Life Cycle Assess 25, 1910–1929 (2020). https://doi.org/10.1007/s11367-020-01814-9

Arcese, G., Lucchetti, M.C., Massa, I. and Valente, C. State of the art in S-LCA: integrating literature review and automatic text analysis. Int J Life Cycle Assess 23, 394–405 (2018). https://doi.org/10.1007/s11367-016-1082-0

Sala S, Vasta A, Mancini L, Dewulf J, Rosenbaum E. Social Life Cycle Assessment: State of the art and challenges for supporting product policies. EUR 27624. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2015. JRC99101

Interessert i S-LCA? Kontakt Clara Valente på NORSUS.