Ny rapport om mulighetsrommet for biogass i Norge

Biogas

Torsdag 9. mars ble rapporten Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge: Potensialstudie av aktuelle råstoff, nye teknologier og klimanytte lagt frem på et Frokostmøte på Kulturhuset i Oslo, etterfulgt av appeller og politisk debatt. Rapporten er skrevet av NORSUS-forskerne Kari-Anne Lyng og Ina Charlotte Berntsen på oppdrag for Energigass Norge, Avfall Norge, Norges Bondelag, Biogass Oslofjord og Norsk Vann.

Prosjektet har tatt for seg tre ulike aspekter: teoretisk biogasspotensial fra nåværende og fremtidig råstoffbase med utgangspunkt i dagens teknologi, teoretisk biogasspotensial knyttet til mulig fremtidig teknologiutvikling og klimanytte knyttet til en økt utnyttelse av det teoretiske potensialet. Det lagt som en forutsetning at råstoff som skal brukes til biogassproduksjon er organiske avfalls- og sidestrømmer.

Analysene som er gjennomført viser at det er gode muligheter for å produsere betydelig mer biogass i Norge enn det som gjøres i dag. Dersom en større andel av det teoretiske biogasspotensialet utnyttes, vil biogass kunne utgjøre en viktig komponent i fremtidens energi- og drivstoffmiks.

Biogassproduksjon basert på avfalls- og sidestrømmer kan bidra til klimagassreduksjoner på flere områder, slik som: reduserte utslipp fra bruk av fossile drivstoff, reduserte utslipp ved utnyttelse av CO2 i biogass og reduserte utslipp fra lagring av husdyrgjødsel. Størrelsesordenen på utslippsreduksjonene er avhengig av hvor stor andel av det teoretiske potensialet som utnyttes.

Rapporten kan leses her