Ny rapport: Livsløpsvurdering av produktene og tjenestene til Den Magiske Fabrikken.

I forskningsprosjektet Bærekraftig Biogass er det foretatt en livsløpsvurdering av produktene og tjenestene til Den Magiske Fabrikken, som er: avfalls- og gjødselhåndtering, biodrivstoff, biogjødsel og bio-CO2.

Det er utført fire ulike beregninger med ulike systemgrenser og funksjonell enhet

  • Organisasjons-LCA: for å synliggjøre hvor i verdikjeden det er størst rom for forbedringer
  • Effekten ved å etablere Den Magiske Fabrikken ved å inkludere både utslipp og unngåtte utslipp i løpet av et år
  • Behandling av ett tonn matavfall ved Den Magiske Fabrikken
  • Produksjon og bruk av drivstoff fra Den Magiske Fabrikken sammenliknet med alternative drivstoff på markedet.

Resultatene viser at etableringen av Den Magiske Fabrikken bidrar til betydelige utslippsreduksjoner per år og at biogass- og biogjødselproduksjon fra matavfall gir bedre klimanytte en de andre analyserte avfallshåndteringsalternativene. Videre viser analysene at biodrivstoffet fra Den Magiske Fabrikken har lave klimagassutslipp sammenliknet med andre tilgjengelige drivstoff på markedet.

Beregningene viser dessuten at datakvaliteten, systemgrensene og den funksjonelle enheten bør tilpasses det som er hensikten med studien, og hva slags type beslutning analysene skal gi innspill til.

Hele rapporten finner du her.