Ny bok er publisert: From Waste to Value

I forbindelse med prosjektet SusValueWaste er det gitt ut en ny bok med tittelen From Waste to Value, Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies. Boka utforsker hvordan organiske avfallsstrømmer og restråstoffer kan konverteres til verdifulle produkter, som en del av utviklingen mot en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi. 

Studien er gjennomført på et tverrfaglig grunnlag og utforsker ulike sektorer og behandlingsruter for råstoffene. Bokkapittelet Life cycle assessment, A governance tool for transition towards a circular bioeconomy? er skrevet med Andreas Brekke (Østfoldforskning) som hovedforfatter og Kari-Anne Lyng (Østfoldforskning) som en av medforfatterne. Andreas Brekke er i tillegg medforfatter i kapitelene som tar for seg meieri og bryggerisektoren. Bokas formal er å gi innspill til beslutningstakere og politikkutformere, å hjelpe industriaktører til å utforske nye muligheter i den sirkulære bioøkonomien og å gi et innblikk i tematikken for studenter og akademikere som er interessert i fornybar energi, bærekraftig utvikling og klimaendringer.

SusValueWaste er et flerårig og tverrfaglig prosjekt finansiert av Forskningsrådet, og har tatt for seg verdikjeder for organiske avfallsressurser og restråstoffer på tvers av ulike sektorer. Prosjektet avsluttes i 2019 og sluttkonferansen skal holdes 13. juni i Oslo.