Norges første miljødeklarasjon for fjernkjøling

Oslo

Hafslund Oslo Celsio er i gang med å bygge infrastruktur for områdekjøling, og en viktig del av arbeidet er å ha oversikt over miljøbelastningen for de ulike anleggene. NORSUS og Norsk Energi har utviklet en miljødeklarasjon for områdekjøling som tar for seg hele livsløpet til produktet.


Områdekjøling, også kalt fjernkjøling, er basert på fornybare energiressurser og bidrar til redusert behov for elektrisitet. Ved å satse på områdekjøling trenger ikke lenger hvert bygg ha sin egen kjøleproduksjon, og slike anlegg er derfor en viktig del av klimaløsningen.

Kort fortalt fungerer områdekjøling slik at vannet kjøles ned ved hjelp av kjølemaskiner og overskuddsvarme fra anlegget utnyttes til oppvarming når det er mulig.

Hafslund Oslo Celsio tilbyr både fjernvarme og områdekjøling i Oslo kommune. Nå står områdene Økern og Ulven for tur, og Hafslund Oslo Celsio har fått utarbeidet en miljødeklarasjon (EPD, Environmental Product Declaration).

En EPD er et dokument som oppsummerer den totale miljøbelastningen til et produkt.

EPD-en til Hafslund Oslo Celsio er utarbeidet av NORSUS i samarbeid med Energi Norge. Energi Norge har bidratt med data om infrastrukturen som brukes til distribusjon av kjølende vann, mens NORSUS har beregnet miljøbelastningen og utarbeidet selve EPD-en.

I miljødeklarasjoner relateres miljøbelastningen til en funksjonell enhet. I denne EPD-en er den funksjonelle enheten 1 kWh kjøling levert til kundene. Den beregnede miljøbelastningen inkluderer fremstilling og transport av råvarer som brukes i infrastrukturen, og fremstilling og transport av energibærere som brukes til å kjøle ned vannet. Infrastrukturen inkluderer både anlegget der vannet kjøles ned og rørnett som distribuerer det nedkjølte vannet til kundene. Det er nettopp infrastrukturen som er det viktigste for miljøbelastningen til fjernkjølingen.

I EPD-er deler man gjerne livsløpet til et produkt inn i moduler. I denne EPD-en er livsløpet inndelt i en oppstrømsmodul, en kjernemodul og en nedstrømsmodul.

  • Oppstrømsmodulen inkluderer produksjon og distribusjon av elektrisitet brukt til nedkjøling av vannet.
  • Kjernemodulen inkluderer produksjon av infrastruktur til energisentralen hvor nedkjølingen av vannet skjer. Dette omfatter også infrastruktur for dumping av varme, som i sin tur går til fjernvarme.
  • Nedstrømsmodulen inkluderer infrastruktur i form av rørnett for distribusjon av kaldt vann samt varmevekslere og tilhørende utstyr hos kunde.

Analysen inkluderer også årlig vedlikehold og avfallshåndtering av infrastrukturen.

For fjernkjøling er det infrastrukturen som er den viktigste bidragsyteren til både klimagassutslipp og andre miljøbelastningskategorier. Spesifikt er det stål som brukes i både energisentral, kundesentral og distribusjonsnettverk, som er den viktigste innsatsfaktoren.

Grovt sagt, kan man si at kjernemodulen står for omtrent 50 prosent av den totale belastningen knyttet til å levere 1 kWh til kunder, mens oppstrøms- og nedstrømsmodulen påvirker totalen ulikt avhengig av hvilken miljøpåvirkningskategori man ser på.