NewTools-prosjektet møtte EU-aktører for dialog om bærekrafts- og sunnhetsmerking av mat

Gruppen fra NewTools-prosjektet og representanter fra EU-kommisjonen

Forskerne i arbeidspakke 3 som jobber med bærekraft: Hanne Fjerdingby Olsen fra NMBU, og Anna Woodhouse og Erik Svanes for NORSUS.

En bredt sammensatt gruppe av 25 deltagere fra matens verdikjede, forskere, myndighetsaktører og frivillige organisasjoner i forskningsprosjektet NewTools hadde den 25. og 26. oktober en serie møter med EU-kommisjonen, den norske EU-delegasjonen og paraplyorganisasjonene for europeiske forbrukerorganisasjoner (BEUC) og næringslivsorganisasjoner (Food and Drink Europe).

Hensikten med møtene var todelt, dels å få informasjon om viktige prosesser og utviklingstrender i EU som kunne være av interesse for prosjekter og dels å informere om NewTools-prosjektet.

Fra EU-kommisjonen deltok representanter fra EUs «departementer» for helse (DG Sante), miljø (DG ENV), fiskerier og havbruk (DG Mare) og jordbruk (DG Agri).

Sentrale temaer på møtet var EUs satsning på bærekraftig mat (Farm to Fork), det nye Green Claims-regelverket for «grønne påstander» (og for miljømerker o.l.) og utviklingen på områdene økologisk jordbruk og dyrevelferd. Av særlig interesse er det pågående arbeidet med et rammeverk for et bærekraftig matsystem og for bærekrafts- og helsemerking direkte på emballasjen (Front of Pack labelling). Vi fikk også verdifull innsikt i hvordan Norge jobber inn mot EU-systemet.

Gruppen fra NewTools-prosjektet og representanter fra EU-kommisjonen.
Gruppen fra NewTools-prosjektet og representanter fra EU-kommisjonen.


Selv om NewTools-prosjektet skal gjelde mat som konsumeres i Norge er initiativer fra EU svært viktig, både fordi cirka 80 % av matimport til Norge skjer fra EU-land og fordi en stor del av EUs regelverk blir implementert i Norge. I tillegg er det viktig å lære av erfaringer som gjøres i EU, harmonisere metoder og unngå dobbeltarbeid.

Møtene var svært fruktbare. Det ga et stort læringsutbytte for deltagerne, og ga viktig input fra EU til prosjektets arbeid.

NewTools er et prosjekt som skal gjøre det lettere for forbrukere å velge bærekraftig mat. NewTools skal utvikle skåringssystemer som sier noe om ernæring og om matens klima- og miljøavtrykk, og som kan gjøre matsystemet mer bærekraftig.

Les mer om NewTools prosjektet her: https://www.fhi.no/kl/studier/newtools/