Mulighetsstudie biogassanlegg Helgeland

Forprosjektet «Blå-grønn BIOGASS Helgeland Biogassanlegg baser på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor» (heretter kalt prosjektet) ble initiert på et møte sommeren 2016 avholdt av Alstahaug kommune. Prosjektet har koblet til seg flere kompetansemiljø og kontakter i perioden; Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg, EcoPro biogassanlegg, Greve biogassanlegg, NORSØK, NIBIO Tingvoll og NIBIO Ås. Østfoldforskning har hatt ansvar for bedriftsøkonomisk analyse.

Formålet med mulighetsstudien er å definere potensialer og evt. flaskehalser for å få oppnå en økonomisk lønnsom regional biogassproduksjon. Dette er gjort gjennom å vurdere tilgjengelighet av mulige biogass substrater, vurdere potensielle inntekter og utgifter knyttet til de tilgjengelige substratene, samt å beregne transport-, investerings og driftskostnader og inntekter fra salg av biogass for ulike lokaliseringer på Helgeland. Tre ulike lokaliseringer for tre ulike typer anlegg har blitt analysert. Analysen viser at inntektsgrunnlaget for de tre lokasjonene og de tre anleggstypene i stor grad er avhengige av forutsetninger knyttet til behandlingskostnader (gate fee). Analysen viser også at transportkostnadene er en viktig kostnadskomponent. Ved bygging av et biogassanlegg på Helgeland, bør man med andre ord være sikre på hvilke priser som er realistiske for mottak av de ulike substratene.

 

Les hele rapporten her.