LCA-seminar for Miljødirektoratet

Illustrasjon av Cecilia Askham

15. mars 2021 fikk NORSUS gleden av å arrangere et LCA-seminar for Miljødirektoratets Seksjon for avfall og gjenvinning. Målet med seminaret var å gi deltagerne økt forståelse for hva LCA (Life Cycle Assessment, eller livsløpsvurderinger på norsk) er, og hvordan dette kan brukes og relateres til sirkulærøkonomi generelt og avfallssystemer spesielt. I løpet av seminaret var vi inne på det metodiske grunnlaget og relaterte standarder og hvordan resultatene presenteres for ulike miljøpåvirkningskategorier. Det ble lagt vekt på at LCA kan forstås både som en filosofi, som en metode og som resultater.  

Sirkulær økonomi vil i økende grad representere multifunksjonelle systemer og tverrsektorielle verdikjeder, sammenlignet med lineær økonomi. Dette medfører blant annet at flere produktsystemer vil ha felles prosesser og det må avgjøres om de miljømessige byrdene og fordelene skal fordeles mellom disse eller om man skal se på helheten.  Dette er det mulig å modellere ved hjelp av LCA og verdikjedebetraktninger, som grunnlag for politikkutforming, utvikling og miljødokumentasjon av nye systemer, og som grunnlag for måltall og indikatorer. Seminaret ble avsluttet med diskusjoner rundt hvordan Miljødirektoratet kan øke bruken av LCA i både innkjøpsammenheng og som grunnlag for klima- og miljøstrategi. Ingunn Dale Samset, sjefingeniør i Seksjon for avfall og gjenvinning, avsluttet seminaret med å takke for interessante presentasjoner og gode diskusjoner.