Kuttet matsvinnet med 31 prosent

Kuttet matsvinnet med 31%

Noen av de som har jobbet med prosjektet er (f.v.) Karoline Finstad Vold og prosjektleder Gry Bondø i Hamar kommune, og Mona Nilsen og Sigrid Møyner Hohle fra NORSUS. Foto: Monica Persson


Det kastes store mengder mat i omsorgssektoren. Matsvinnet kan kuttes mye gjennom å tilpasse bestillinger bedre til den enkelte beboer, øke kompetanse om mat og servering blant de ansatte, og gjennom god ledelsesforankring. Det var blant resultatene i et prosjekt NORSUS har gjennomført for Hamar kommune. 

«Reduksjon av matsvinn i omsorgssektoren i Hamar kommune» er et prosjekt finansiert av Hamar kommune, med støtte fra Miljødirektoratets klimasatsordning. Bakgrunnen for prosjektet var at Hamar kommune ønsket å kartlegge og redusere matsvinnet ved et sykehjem og to omsorgsboliger i kommunen. 

Matsvinnet ble målt i tre omganger, før og etter at utvalgte tiltak ble gjennomført.Målingene viste at matsvinnet ble redusert med 31 prosent fra Veierunde 1 til Veierunde 3, samlet for alle avdelinger og kjøkken. Estimater basert på målingene viser at dette tilsvarer 5,8 tonn mindre mat kastet årlig på avdelingene og kjøkkenene som deltok. I kroner betyr det nesten 250 000 kroner spart, og klimagassutslippene vil være redusert med 11,6 tonn CO2-ekvivalenter. Likevel gjenstår det fortsatt et stort matsvinn – i siste veierunde ble det fortsatt kastet nær 13 tonn spiselig mat i året ved enhetene som deltok. Disse verdiene er estimater som det er knyttet usikkerhet til, blant annet på grunn av noe manglende data.

De ansatte rapporterte at de syns det var meningsfullt og bevisstgjørende å være med på prosjektet og å måle matsvinnet. Noen rapporterte også at de «tok med» atferden hjem og ble mer bevisste hjemme. Erfaringer og resultater fra dette prosjektet kan ha overføringsverdi til andre helse- og omsorgsinstitusjoner i Hamar kommune.

Se hele rapporten