Grayn og NORSUS setter søkelys på S-LCA i prosjekt om sosial bærekraft for bedrifter

RFF Arktis har tildelt Forregion-midler til SoBOS, et forskningsprosjekt mellom Grayn og NORSUS, som setter sosial livssyklusanalyse (S-LCA) i fokus i utvikling av et digitalt system for bærekraftsregnskap.

Sosial bærekraft handler om å identifisere og håndtere påvirkningene, både positive og negative, som en bedrift har på mennesker – inkludert ansatte, lokalsamfunn og leverandørkjeder. Faktorer som fremmer ansattes velferd, tiltrekker og beholder talent, bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling, sikrer etiske leverandørkjeder, reduserer risiko, og bygger forbrukertillit vil ha økende betydning i årene som kommer. Ved å integrere sosial bærekraft i sine praksiser allerede nå kan bedrifter skape positive ringvirkninger og fremme bærekraftig vekst.

Den økende interessen for sosial bærekraft, både nasjonalt og internasjonalt, samt mangel på lettforståelige digitale løsninger for systematisering og kvantifisering av S-LCA dannet grunnlaget for SoBOS. Prosjektpartner, Grayn, utvikler allerede digitale løsninger for innsamling, systematisering, og analysering av bærekraftsdata. Selskapet opererer i B2B-markedet, og ønsker å gjøre det enklere for virksomheter å nå sine bærekraftsmål. Dette gjøres blant annet ved bruk av enkle og tidsbesparende løsninger som synliggjør effekt av implementerte tiltak, og inkluderer automatisk datafangst, maskinlæring, bruk av digitale tvillinger, og big data.

Stina Skånhoff og Marilena Frye
Stina Skånhoff (Co-Founder & CTO) til venstre og Marilena Frye (Co-Founder & COO) til høyre.

Stina Skånhoff er en av günderne i Grayn og CTO i selskapet. Om prosjektet sier hun: 
«Grayn jobber for å synliggjøre koblingen mellom bærekraft, lønnsomhet og bedrifters påvirkning på miljø og samfunn. Vi ser at det er et stort behov for brukervennlige og konkrete verktøy for transparent og sporbar bærekraftsdata. Prosjektet med NORSUS gir oss mulighet til å utvide dagens system med indikatorer for sosial bærekraft for å tallfeste hvilke positive ringvirkninger en bedrift skaper internt blant egne ansatte, og eksternt for eksempel i lokalsamfunn og leverandørkjede».

Prosjektleder hos NORSUS, Clara Valente, har lenge jobbet med utvikling av LCA-metodologi for sosioøkonomiske aspekter. I SoBOS har hun, sammen med seniorforsker Mehrdad Ghorbani Mooselu, ansvaret for å definere indikatorer og rammeverk som vil brukes til å måle sosial bærekraft i Grayns plattform.

Clara Valente og Mehrdad Ghorbani Mooselu

Clara forteller at «LCA er et verktøy som tradisjonelt har blitt brukt til å evaluere miljøpåvirkninger, men S-LCA utvider denne tilnærmingen ved å inkludere vurderinger av sosiale forhold og påvirkninger. Metoden tar også hensyn til hele verdikjeden, fra råvareuttak og produksjon til distribusjon, bruk og avhending. Det kan være svært nyttig for bedrifter, beslutningstakere og interessenter i å få innsikt i de sosiale konsekvensene av deres handlinger og bidra til mere bærekraftige og ansvarlige beslutninger». Viktige aspekter som trekkes frem er likestilling, mangfold, og menneskerettigheter. 

Prosjektet inkluderer prosjektpartnere fra hele landet og vil ferdigstilles innen første kvartal i 2024. Målet er å bruke kunnskap fra forprosjektet til å utarbeide et hovedprosjekt som vil gi enda større ringvirkninger og positive effekter hos prosjektpartnerne.