Fortsett å kildesortere drikkekartongen – for miljøets skyld

 Østfoldforskning har i mange år forsket på hva som er den mest miljøeffektive utnyttelsen av avfallsressursene våre.

 

En hovedkonklusjon fra våre studier er at det å vurdere kun én miljøindikator (for eksempel klimagassutslipp) er, for noen avfallstyper, for snevert dersom man skal rangere avfallsbehandlingsløsninger i forhold til hverandre. Dette gjelder for eksempel fiberfraksjoner som klimamessig kan få bedre resultat ved energiutnyttelse sammenlignet med materialgjenvinning fordi resultatene er følsomme for en rekke forhold knyttet til material – og energigjenvinningsprosessene. Derimot viser resultatene entydig at materialgjenvinning gir lavere utslipp av forsurende gasser, organisk materiale, utslipp som bidrar til smogdanning, eutrofiering og toksisitet, i tillegg til lavere energibruk (som igjen kan gi reduserte klimagevinster i andre deler av samfunnet). Dette bekreftes av en rekke internasjonale studier (WRAP (2006), Prognos AG (2008), European Topic Centre on Waste and Material Flows (2004), Frees et al. ( 2005), Björklund et al. (2005)).

 

Det er derfor veldig trist at Schrødingers Katt velger å formidle miljøregnskapet fra avfallsbehandling av drikkekartong med fokus på kun én miljøindikator. Dessverre er det bare miljøet som taper på dette.