PUBLICATION

Publication number

OR.10.19

Publication year

2019

Publication type

Report

Veileder for kartlegging av matsvinn for serveringssektoren

Juni 2017 ble den norske bransjeavtalen om redusert matsvinn mellom myndighetene og matbransjen signert. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet målt i kg/innbygger i hele verdikjeden innen 2030, der 2015 danner referansebanen. Avtalepartene fra serveringssektoren er også forpliktet til å bidra til å kartlegge omfang og sammensetning av eget matsvinn og rapportere på dette hvert år.

Bransjeprosjektet KuttMatsvinn2020 er et startpunkt for kartlegging av matsvinn i serveringssektoren, men målsettingen for prosjektet går enda litt lengre enn første delmål i bransjeavtalen, som skal redusere matsvinnet med 15 % innen 2020:

 

Effektmål:

Redusere matsvinnet med 20 % hos deltakende serveringssteder innen 2020

Resultatmål:

Identifisere og implementere forbyggende tiltak for redusert matsvinn gjennom kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn som oppstår i hotel- og serveringssektoren, basert på felles metodikk, definisjon og systemgrenser.

NorgesGruppen og ASKO Servering initierte prosjektet med Matvett som prosjektleder. Prosjektet har fokus på måling av matsvinn, kompetanseheving av ansatte og iverksettelse av tiltak. Mer informasjon finnes her; www.matvett.no/servering. I KuttMatsvinn2020 inngår også et forskningsprosjekt som er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom Bionær-programmet. Forskningsprosjektet har blant annet fokus på å utvikle metodikk og kartlegge, analysere og rapportere matsvinnet som oppstår i serveringssektoren samt etablere bransjestatistikk. 

Formålet med denne veilederen, som er et resultat av de to prosjektene, er å gi serveringssektoren et forenklet verktøy for kartlegging og rapportering av matsvinn. Veilederen bygger på erfaringer fra ForMat-prosjektet (Stensgård & Hanssen 2016; Møller et al. 2011), KuttMatsvinn2020 (Møller 2018), FUSIONS (Møller et al., 2013; 2014) og FLW-protokollen (Hanson et al. 2017).

Veilederen er delt inn i følgende hoveddeler:

  • Hva er matsvinn? (definisjonen av matsvinn i henhold til bransjeavtalen)
  • Hvor starter vi? (hvordan kartlegging kan gjennomføres i bedriften)
  • Hvordan måler vi? (metodikk for kartlegging av matsvinn og matavfall i hotell- og serveringssektoren)
  • Rapportering (hvordan bedriften skal rapportere på matsvinn eller matavfall i prosjektet og i henhold til KuttMatsvinn2020).

Målgruppen for denne veilederen er de som er ansvarlig for rapportering av matsvinn (prosjektledere) i private og offentlige virksomheter. Hensikten med veilederen er å sikre et felles metodegrunnlag for kartlegging og rapportering av matsvinn i hotell- og serveringssektoren, basert på felles definisjoner og avgrensninger.